اجتماعی

سربلند مان و شاد زی!

علی رضا جباری (آذرنگ): برای زاد روز شهناز دارابیان (درویشیان) و به پاس ایستادگی او

ایستاده ای تو، ای عزیز!

پرچم بندعزم کارسازتوست برفراز

از نهیب تندبادهای بی امان زندگی در احتزاز.

در کنار آن توایستاده ای

سرقامتت ستبر

حنده بر لبان و نوشخند زندگی به چشم

***

ماندگار باشی، ای عزیز

در کنار کهنه یار مردمان این دیار

سربلند مان و شاد زی!

 

علی رضا جباری (آذرنگ)

۴/۳/۹۵(۲۰۱۶/ ۲۴/۶)

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا