گوناگون

حزب دمکراتیک خلقها: تحت هیچ شرایطی تسلیم نخواهیم شد

آیهان بلگین سخنگوی حزب دمکراتیک خلقها در سخنانی یادآوری کرد کە آنها تحت هیچ شرایطی تسلیم نخواهند شد. این اقدام نشانە آغاز دورە فاشیسم در ترکیە است و ما این مرحلە را متوقف خواهیم کرد. صلاح‌الدین دمیرتاش ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلقها در اولین بازجویی خود در دادستانی اعلام کرد:”فقط خلق من می‌تواند من را محاکمە کند”.

به گزارش کردانه، در بیانیەای کە در مقابل ساختمان مرکزی ه.د.پ در آنکار قرائت شد آمدە است:”ساختمان مرکزی حزب ما اشغال شدە است. ما ناچاریم در خارج از دفتر مرکزی و در خیابان بیانیە خود را بە اطلاع افکار عمومی برسانیم. ما بارها یادآوری کردیم کە ترکیە پس از ٧ ژوئن وارد مرحلە کودتا شدە است. کودتا در ١۵ ژوئیە اجرا شد. تصـمیمهای قبل از کودتای ١۵ ژوئیە از جملە آنچە کە محاکمە نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها نامیدە شد، بخش اصلی این کودتا بود. آنچە کە پس از کودتا رخ داد بە همە ثابت کرد کە ذهنیتی کە “کودتا را نعمت خدا “خواندە بود بە اهداف خود رسیدە است.

بیلگین در ادامە افزود:”رفقای ما از محاکمە هیچ هراسی ندارند، ما می‌خواهیم همە ملت شرایط کودتا را در این کشور بە خوبی ببینند، باید جهانیان بە وضعیت جاری توجە کنند. بە همین دلیل هم ما برای بازجویی بە دادگاههای ترکیە مراجعە نکردیم. دولت ترکیە با این اقدام خود لکە سیاهی بر تاریخ سیاسی ترکیە زد.”

آیهان بیلگین در پایان سخنان خود افزود:”این اقدام نشانە آغاز دورە فاشیسم در ترکیە است و ما این مرحلە را متوقف خواهیم کرد. ما تسلیم نمی‌شویم. هواداران ما، دوستان ما و آحاد خلق ما باید بە حمایت ما بپردازند. از خلق خود می‌خواهیم کە ایستار خود را دربرابر نژادپرستی نشان دهند و با صدای بلند موضع اتخاذ نمایند.”

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا