زنان

سلام نرگس

رحمان: سلامم را پاسخگو، ۱

از پشت میله ها،

از کنج بندی که در آن محبوس کردند،

قلب تپنده و مهربانت را

می بینی نرگس؟

آنان که به بندت کشیدند

اشکارا

عشق را،

آزادی را،

شرافت انسان را،

به بند کشیدند

 

می دانی نرگس؟

بیرون از زندان

نه نه …در زندانی به پهنای وطن

در غیاب تو،

قلب انسانهای ازاده

برای تو می تپد.

توکه نیستی، انگار،

همه خانه های جهان خالی است

وهمه پنجره ها بسته است»۲.

 

سلامم را پاسخگو،

از پشت میله ها

ازکنج بندی که در آن محبوس کردند،

قلب تپنده و مهربانت را

 

سلام یاران را پاسخگو،

در این پاییز سراپا زرد نا پایدار

که اینک،

رهایی تورا به انتظار نشسته اند

و له له می زنند،

برای لحظه ی حضورت،

تا شادی و هلهله کنند،

ببودنت را در میانه ی جمع خویش.

.

 

اقتباسی اززمستان اخوان.۱

۲.برگرفته ازسروده سیدعلی صالحی

 

 

رحمان

۲۱/۸/۹۵

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا