احزاب و شخصیت‌ها

تسلیت بە خانوادە آتش نشانان و هموطنان جانباختە در فاجعە آتش سوزی ساختمان “پلاسکو”

گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تأسف و تأثر عمیق خود را از وقوع این فاجعە اعلام می کند و بە همە خانوادە های جانباختگانی کە جان های عزیزشان را در این فاجعە دهشتناک از دست دادند، بویژە بە خانوادەهای آتش نشانان فداکار و زحمتکش صمیمانە تسلیت می گوید. ما خواهان تأمین زندگی آتی بازماندگان جانباختگان، پرداخت خسارت بە آنها، تشکیل کمیسیونی بیطرف برای رسیدگی بە علل این فاجعە، رفع عوامل فاجعه و مجازات افراد مقصر در آن ایم….

با کمال تاسف و تأثر فراوان اطلاع یافتیم کە تعدادی از کارکنان زحمتکش و فداکار آتش نشانی تهران و عدە دیگری از هموطنان عزیز کە هنوز شمارشان مشخص نیست، درجریان فاجعە آتش سوزی ٣٠ دیماە ساختمان “پلاسکو” در خیابان جمهوری تهران، جان عزیزشان را از دست دادە و شمار نامعلومی از آنها مجروح شده اند. عدە دیگری نیز هنوز از زیر آوار خارج نشدەاند. طبق آخرین گزارشی کە عصر روز پنج شنبە ٣٠ دیماە توسط خبرگزاری “ایلنا” منتشر گردید، شمار آتش نشانان مجروح بە ٣٧ نفر رسیدە است. طبق همین گزارش تعداد مصدومین تا زمان انتشار آن ٨٧ نفراعلام شدە است.

متاسفانە بە نظر می رسد کە تعداد جانباختگان این فاجعە کە هنوز علت دقیق وقوع آن از طرف مسئولان اعلام نشدە، با توجە بە کندی پیشرفت کار گروە های امدادی کە از طرف ارتش اعزام شدەاند، افزایش بیابد.

از مجموعە اطلاعاتی کە تا کنون در مورد این فاجعە دردناک در رسانە ها منتشر شدە، مشخص شدە است کە فرسودە و ناکافی بودن تجهیزات اطفای حریق، عدم رعایت مسایل ایمنی در ساختمان و افزودن طبقات اضافی بر سازە قدیمی، در فرو ریختن سریع طبقات ساختمان و افزایش شمار تلفات این حادثە نقش اساسی داشتەاند. مسلماً اگر مسئولان شهرداری وظایف نظارتی شان را درست انجام می دادند و از وظایفشان قصور نمی کردند و اگر سازمان آتش نشانی را خوب تجهیز می کردند، امکان پیشگیری از این فاجعە و خسارات جانی و مالی آن ممکن بود.

مسئولان شهرداری با وجود این کە قبلاً در جریان حوادث پیشین متوجە فرسودگی و کمبود تجهیزات اطفای حریق شدە بودند، ولی اقدامی جهت رفع کمبودها نکردند. قصور شهردار و شورای شهر بار دیگرضعف و ناتوانی مدیریت حاکم بر شهرداری در ادارە پایتخت را نشان داد و شهروندان تهرانی را نگران تر از گذشتە نمود. با این وجود بە نظر نمی رسد کە این فاجعە سبب انجام آن چنان تغییراتی در دستگاە شهرداری گردد کە بتواند مانع تکرار فجایع مشابهی در آیندە شود.

گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تأسف و تأثر عمیق خود را از وقوع این فاجعە اعلام می کند و بە همە خانوادە های جانباختگانی کە جان های عزیزشان را در این فاجعە دهشتناک از دست دادند، بویژە بە خانوادەهای آتش نشانان فداکار و زحمتکش صمیمانە تسلیت می گوید. ما خواهان تأمین زندگی آتی بازماندگان جانباختگان، پرداخت خسارت بە آنها، تشکیل کمیسیونی بیطرف برای رسیدگی بە علل این فاجعە، رفع عوامل فاجعه و مجازات افراد مقصر در آن ایم. ما همچنین از خواست برحق آتش نشانان مبنی بر این کە شغلشان جزو مشاغل زیان آور، و تجهیزات ایمنی لازم در اختیارشان قرارگیرد، حمایت می کنیم. آتش نشانان بسیاری در جریان آتش سوزیها هرسالە کشتە یا مصدوم می شوند و مسئولان بعد از هر حادثەای بە تجلیل خشک و خالی از آتش نشانان جانباختە بسندە می کنند، اما هیچ گاە نشدە کە بە خواستهای آنان کە گاه برای آنها متوسل بە اعتصاب و تجمع شدەاند، رسیدگی کنند. شهردار تهران در حالی کە خانە و زمین میان ازمابهتران تقسیم می کند، ولی از رسیدگی بە خواستهای صنفی حداقلی آتش نشانان کە با خطرات جانی دست و پنجە نرم می کنند، سر باز می زند.

گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا