احزاب و شخصیت‌ها

اتحاد فدائیان خلق – درباره ی فاجعه ی آتش سوزی پلاسکو

جمهوری اسلامی خود مسبب فاجعه پلاسکو و ناتوان از مقابله با چنین حوادثی! …

تنها اگر، توده ها متشکل به بمیدان بیایند!

آتش سوزی در ساختمان پلاسکو تهران علیرغم رشادتها، فدارکاری‌ها و جانفشانی ماموران آتش نشانی مهار نشد. در اثرانفجارات رخ داده، آتش مجددا شعله ورگردید و پلاسکو در چشم بهم زدنی در مقابل دید عموم به تلی از خاک، آتش، دود وآهن مچاله تبدیل گردید. با فروریختن پلاسکو، نه تنها بیش از۵۰ آتش نشان بلکه تعدادی ازکارگران وکسبه این مرکزتهیه وتوزیع پوشاک درتهران، زیرآوارمحبوس و مدفون گردیدند. درخبرهای اولیه تعداد مصدومین بیش از ۷۰نفر اعلام شد که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. فاجعه رخ داد و در چشم بهم زدنی اشک و بغض، درد و سوگ بهمراه آورد.
بروزچنین فجایعی در جمهوری اسلامی، چندان هم بی سابقه نیست .همچنانکه درسال ۱٣۹۲ شاهد آتش گرفتن یکی از ساختمان‌های خیابان جمهوری بودیم که درآن حادثه دو زن بافنده جان خود را از دست دادند.
رییس اتاق اصناف ایران می گوید:« تعد‌‌اد‌‌ی از کسبه د‌‌رهنگام آتش‌سوزی برای برد‌‌اشتن مد‌‌ارک و اسناد‌‌ خود‌‌ به د‌‌اخل برج و مغازه‌های خود‌‌ رفته بود‌‌ند‌‌ که این امر هم موجب شد‌‌ه تعد‌‌اد‌‌ زیاد‌‌ی از کسبه د‌‌ر واحد‌‌های خود‌‌ بعد‌‌ از تخریب ساختمان باقی ماند‌‌ه باشند‌‌ و هم‌اکنون د‌‌ر زیر تل آوار باشند‌‌.» علاوه بر این او از«خسارت حد‌‌اقل ۱۵۰۰ میلیارد‌‌ تومانی به واحد‌‌های این برج» خبر می‌د‌‌هد‌‌
کاربدستان جمهوری اسلامی از اعلام آمار واقعی افراد زیرآوار مانده و مصدومین طفره می‌روند. از روز (پنجشنبه) حادثه، درباره تعداد آتش‌نشان‌های مفقود و محبوس‌شده زیر آوار و کسبه و شهروندان احتمالی، آماری داده نمی‌شد و تا همین امروز هم این آمار قطعی نیست و هر مرجعی عددی را اعلام می‌کند. هراس رژیم ازبرخورد و واکنش مردم منجربه استقرارارتش ونیروهای گارد ویژه درمحدوده وسیعی ازساختمان پلاسکوگردید .
رییس پژوهشکد‌‌ه ساختمان و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در باره علت این فاجعه می‌گوید: «تراکم بالای مواد‌‌ قابل اشتعال و نبود‌‌ سیستم اطفای حریق استاند‌‌ارد‌‌ مهم‌ترین عوامل وقوع حاد‌‌ثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو بود‌‌«. معاون امنیتی استانداری تهران علت این فروریزش را «اتصال برق در یکی از طبقات ابتدایی ساختمان پلاسکو» اعلام کرد.
رییس ستاد بحران کشور می گوید حادثه «پلاسکو» باردیگر ثابت کرد که تهران تا چه حد در مواجهه با حوادث غیرمترقبه آسیب‌پذیر و شکننده است. بنابرنظراو، کمبودامکانات وتجهیزات مناسب، درکنار ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و نبود مدیریت یکپارچه در این حادثه کاملا مشهود بود. اوگفت: «آمادگی ما نسبت به حادثه‌ محتمل، خیلی پایین است و در حد ۱۵ تا ۲۰درصد است».
از سوی دیگر، اینک مدتهاست که بودجه کافی و لازم به سازمان آتش نشانی اختصاص نیافته و از این رو تجهیزات ماموران زحمتکش آتش نشانی فاقد استانداردهای امروزین است. در بودجه سال جاری و بر اساس مصوبه شورای شهر ۱۴۰ میلیارد تومان از محل ۲ درصد عوارض ایمنی ساختمان‌ها برای توسعه ایستگاه‌های آتش نشانی، تامین تجهیزات مورد نیاز و آموزش پرسنل پیش‌بینی شده که تا روزحادثه تنها ۲۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از این بودجه را تخصیص داده است.
رییس کمیته ایمنی شورا ی شهرمی گوید: «باید بگویم که تجهیزات ایمنی یک صدم شهر‌های پیشرفته هم نیست. در واقع در حادثه ساختمان پلاسکو آنچه از سوی آتش‌نشانی انجام شد همه آن چیزی بود که در توان داشتیم.»
از میان ۲٣۰۰ نفر کارگری در پلاسکو کارمی کردهزاند و اکنون شغل خود را از دست داده‌اند، ۱۵۵۰ کارگر بیمه تامین اجتماعی نداشتند، و قدر مسلم آن که از حمایت‌های دولت محروم خواهند بود.کاربدستان تامین اجتماعی رژیم در مورد این کارگران پیشاپیش گفته اند که «تکلیف حمایتی قانونگذار، برای افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است.»
سرمایه‌داران برای استثمار شدیدتر نیروی کار، سودآوری و انباشت بیشتر علیرغم نقض صریح وآشکارقوانین کاروتامین اجتماعی وعدم رعایت استانداردهای حفاظت وایمنی وبرای بجیب زدن سود بیشتر،ساختمان واماکن فاقد تجهیزات و ایمنی ابتدائی را به محل کار تبدیل می‌کنند وکارگران را به کام مرگی فجیع می رانند. بنابراین چنین حوادثی، ناشی ازعدم ایمنی محیط کار روزافزون است. دلیل آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو که به جان باختن گروهی از آتش نشان ها و دیگر کارگران و کسبه انجامید،عدم رعایت موازین ایمنی ،عدم وجودسیستم اطفاء حریق است.درهمین حال وظیفه بررسی شرایط ایمنی کارگاه‌ها برعهده وزارت کار و رفاه اجتماعی است. موضوعی که مدتهاست به سبب مقررات‌زدایی ازمناسبات کار، لغوونقض قانون کار، آگاهانه از برنامه وزارت کار حذف شده است.
با وقوع فاجعه پلاسکو،کاربدستان رژیم ،برای اثبات عدم مسئولیت خودهریک مسئولیت را متوجه دیگری می‌داند. شهرداری اعلام کرده است که در چند سال اخیر، بارها به کسبه ساختمان و هیت مدیره آن اخطار ایمنی داده است. با فرض آن که این ادعا درست باشد، اما مشکلی را از مشکلات ایمنی شهر تهران حل نمی‌کند. اخطاری که به حرکت عملی منتهی نشود، هیچ ارزشی ندارد و نمی‌تواند مسئولیت را ازدوش آنان بردارد. و البته به معنای اقرار به مسئولیت آگاهی از بروز این فاجعه است. بنابراین این اخطارها به این معناست که شهرداری تهران به خطرات مهلک ناشی از عدم رعایت ضوابط ایمنی کاملا آگاهی داشته است. وقتی آگاهی داشتند یعنی باید اقدام عملی برای پیشگیری می‌کردند، وقتی نکرده‌اند یعنی کوتاهی کرده و به وظایف خود عمل نکرده‌اند.
بنابراین روشن است که مسئول این فاجعه رژیم جمهوری اسلامی و مقامات آن هستند که از منافع سرمایه‌داران ،کارفرمایان و مالکین دفاع می‌کنند. از این روسرمایه داران و کارفرمایان می توانند ایمن‌سازی و بکارگیری استاندارد های ایمنی را نادیده ‌گیرند و سود وسرمایه خود را به بهای کشتار کارگران و دیگر اقشارمردم، افزایش دهند.

فرو ریختن پلاسکو و فاجعه ای که رخ داد،هردلیلی که داشته باشد، یک مساله را به خوبی روشن می کند که جمهوری اسلامی به دلایل مختلف خود مسبب بروز چنین حوادثی است . والبته به دلیل منافع باند ها و جناح های مختلف، رژیم نه می خواهد ونه می تواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند. فروریختن پلاسکو ناقوس مرگ و فروریزی مدیریت شهری، مدیریت بحران، اصول و قواعد اعلام شرایط بحرانی وخطر،در جمهوری اسلامی است.
از این رو تنها به میدان آمدن متشکل توده ها می تواند نقطه پایانی بر چنین اوضاعی بگذارد. بعبارت دیگربرپائی تشکل‌های توده ای درتمام حوزه‌ها ،به همراه نظارت عمومی آنها، بربستر ابزارهای کنترل و نظارت، میتواند نقطه پایانی بر وقوع چنین حوداثی بگذارد.
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران،جان باختن آتش نشانان ،وهمه آنان که براثرگرفتارآمدن به زیرآوارساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند تسلیت می گوید و با ابراز صمیمانه ترین همدردی وهمدلی باخانواده های داغ دار وخویشاوندان آنان، خود را درغم و اندوه این زحمتکشان شریک و سهیم می داند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی
زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سه‌شنبه ۵ بهمن ۱٣۹۵ – ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا