زحمتکشان

پشتیبانی از سندیکاهای دموکراتیک مستقل در ایران و به رسمیت شناختن حقوق کار شناخته شدهٔ بین‌المللی

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک: آندرس فِربه: مایلم پشتیبانی قاطع خود را از اهمیت کاری که سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران و دیگر اتحادیه‌ها و سندیکاهای دموکراتیک مستقل در ایران به پیش می‌روند ابراز کنم. هدفِ فعالیت آنها، دفاع از منافع کارگران و ادای سهم در توسعهٔ جامعهٔ ایران و کسب‌وکارهای ایران است.

من در مقام رئیس «اتحادیهٔ کارگران صنعتی و فلزکار سوئد» (IF Metall)، در چند روز آینده همراه با یک هیئت رسمی سوئدی به ریاست استفان لوف‌وِن نخست‌وزیر سوئد در ایران خواهم بود. نمایندگانی از کسب‌وکارهای سوئدی نیز این هیئت را همراهی می‌کنند.

اتحادیهٔ کارگران صنعتی و فلزکار یک سندیکای سراسری سوئدی است که ۳۲۰هزار کارگر یدی (یقه آبی) در بخش‌های فلزکاری، معدن‌کاری، شیمیایی، نسّاجی، و پوشاک را نمایندگی می‌کند.

هدف اصلی سفر ما به ایران بررسی امکان افزایش تماس مراوده و بازرگانی میان دو کشور است. بازرگانی میان کشورها نیرویی مهم و ضروری برای رشد اقتصادی، و بنابراین ابزاری مهم برای تقویت امنیت اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی است. شرکت‌های موفق، زمینه و شالودهٔ بهبودی شرایط کارگران را نیز ایجاد می‌کنند.

هدف من، در ضمن، ارائهٔ اطلاعات و آگاهی دربارهٔ اهمیت وجود بازار کاری با کارکرد خوب است که در آن  سندیکاها و کارفرماها، به مثابه شریکان اجتماعی در بازار کار، حول منافع مشترک کارگران و شرکت‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند.

در مقام نایب‌رئیس سندیکای جهانی کارگران صنعتی، «سندیکای جهانی اینداستریال» (IndustriALL)، باعث افتخار من بود که در ماه اکتبر ۲۰۱۶ پذیرای عضویت «سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران» (UMMI) در این سندیکای جهانی باشم.

مایلم پشتیبانی قاطع خود را از اهمیت کاری که سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران و دیگر اتحادیه‌ها و سندیکاهای دموکراتیک مستقل در ایران به پیش می‌روند ابراز کنم. هدفِ فعالیت آنها، دفاع از منافع کارگران و ادای سهم در توسعهٔ جامعهٔ ایران و کسب‌وکارهای ایران است.

در این عرصه، دولت ایران در ایجاد شرایط برای چنان توسعه‌ای، نقشی اساسی به عهده دارد. تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پایه‌یی و مرکزی سازمان جهانی کار (ILO)، به رسمیت شناختن اتحادیه‌های صنفی و سندیکاهای دموکراتیک و مستقل، و آزاد کردن رهبران سندیکایی که به علّت فعالیت‌های قانونی اتحادیه‌یی و سندیکایی بازداشت شده‌اند، می‌تواند زمینهٔ ایجاد چنین شرایطی را فراهم کند.

علاوه بر آنچه گفته شد، اجرای قانون کار توسط دولت ایران و حمایت دولت ایران از همکاری میان شریکان اجتماعی در بازار کار و نیز در شرکت‌های جداگانه نیز حائز اهمیت است.

من در مقام صدر سندیکای کارگران صنعتی و فلزکار سوئد (IF Metall) و نایب‌رئیس سندیکای جهانی اینداستریال (IndustriALL) پشتیبانی خود را از سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران و همهٔ اتحادیه‌های صنفی و سندیکاهای دموکراتیک مستقل در ایران ابراز می‌دارم. مبارزهٔ شما در دفاع از منافع کارگران، در راه ترویج شرایط کاری شایسته در بازار کار ایران، و تلاش پیگیرانهٔ شما به منظور برقراری مناسبات صنعتی با کارکرد خوب در بازار کار ایران، بسیار باارزش است.

 

با ابراز همبستگی،

 

آندرس فِربه

رئیس اتحادیهٔ کارگران صنعتی و فلزکار سوئد (IF Metall) و نایب‌رئیس سندیکای جهانی اینداستریال

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا