دیدگاه‌ها

درگذشت نا بهنگام ویتالی چورکین دیپلمات برجسته

برگرفته از سایت احزاب برادرحزب کمونیست اتحادشوروی سابق

برگردان: م. چابکی

این تصادفی نیست حتی مخالفان چورکین او را بعنوان «استاد دیپلماسی» نام برده وبه توصیف شخصیت وی درماموریت کشورش در سازمان ملل متحد پرداختند. کشورما نه تنها یک دیپلمات برجسته وشجاع و مبارز را از دست داد بلکه یک روح بزرک انسانیت از میان ما رفت.

۲۰ فوریه ۲۰۱۷ ویتالی چورکین دیپلمات برجسته و نماینده فدراسیون روسیه درسازمان ملل بطورناگهانی درگذشت.

گنادی زیوگانف صدر وکازبک تایف دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه ومعاون صدراحزاب کمونیست اتحاد شوروی سابق وعضوفراکسیون دومای دولتی بطور جداگانه  باپیام تسلیت چنین ابرازنمودند:

خاطره چورکین بعنوان یک شهروندخوب ویک میهن پرست واقعی درقلب ماهمیشه باقی خواهد ماند

مرگ نابهنگام چورکین شخصیت مصمم وقاطع که دروضعیت اضطراری ومتشنج جهانی با دیپلماسی شگفت انگیزبا مهارت حرفه ائی  نه تنها برای کشورما بلکه برای جامعه دیپلماتیک بین المللی شوک آور بود

بر همگان روشن است ویتالی چورکین دروضعیت بحرانی وپیچیده حوادث در اطراف اوستیای جنوبی، سوریه واوکراین چگونه بااستدلال یک دیپلمات حرفه ائی به رد اتهامات کشورهای غربی پرداخت.

این تصادفی نیست حتی مخالفان چورکین او را بعنوان «استاد دیپلماسی» نام برده وبه توصیف شخصیت وی درماموریت کشورش در سازمان ملل متحد پرداختند.

کشورما نه تنها یک دیپلمات برجسته وشجاع و مبارز را از دست داد بلکه یک روح بزرک انسانیت از میان ما رفت.

ویتالی چورکین درحافظه وقلب ما بعنوان نماد شهروند ی میهن پرست، واقعی برای همیشه باقی خواهد ماند

برگرفته از سایت احزاب برادرحزب کمونیست اتحادشوروی سابق

برگردان: م. چابکی ۳ اسفند ۱۳۹۵ برابر با ۲۱/ ۰۲/۲۰۱۷

http://skpkpss.ru/41896/

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا