دیدگاه‌ها

آشفتگی و نیروی سازگاری دموکراسی پارلمانی (بخش اول)

نوشته: اکهارد لیبرام 

برگردان: واحد مشیر

و تا زمانی که طبقه وجود دارد، دموکراسی نیز ویژگی طبقاتی را انتقال می دهد. پیگیری از پایین برای دستیابی به حکومت مردمی در رابطه با یک درگیری مشخص به سمت کارکرد دموکراسی، شکلی از حکومت بورژوائی (مدنی) است.

هفت گمان:

نخست: دموکراسی

دموکراسی دارای دو معنا است: نقش مردم به شکل فردی و نقش جمعی آنان در سرنوشت خود. در موضوع دموکراسی، بیش از ۱۰،۰۰۰ کتاب منتشر شده است. همه تقریبا بطور شفاهی به دموکراسی معتقدند، حتی تاریک ترین واکنش به آن. واژه دموکراسی در حدود ۲۵۰۰ سال قدمت دارد و در عین حال بسیار هم تازه است. برخی ایده‌های دموکراسی را توهم می پندارند. با این حال واژه دموکراسی درخشش خود را از دست نداده است. مفاهیم دموکراسی بسیار متفاوت اند. در اصول قانون اساسی (اغلب کشورها به ویژه سیستم پارلمانی در سرمایه داری)، دموکراسی به عنوان «قدرت حاکمیتی» که «از مردم» ناشی می شود، تعریف می گردد. به انضمام تفاسیری که از نظر سیاست و یا بحث‌های سیاسی در قانون (اساسی) وجود دارد و عقاید بسیار متضاد و گاه بحث‌های بی محتوا. مفهوم دموکراسی از منظر حاکمان و فرودستان جامعه متفاوت است. «بالا» (طبقه حاکم) روش خاص خود را از دموکزاسی تعریف می کند. برای «پائین» (طبقه فرودست)، دموکراسی راه حلی است برای تعیین سرنوشت محرومان جامعه. برای فرودستان پیچیده و گیج‌کننده می‌شود که حاکمان از طریق نام بردن از دموکراسی بدون وقفه آنان را متقاعد می‌کنند که روش‌های دموکراتیک و یا شکل سلطه آنان برای همه شهروندان حداکثر مشارکت و تضمین آن است. گروهی از حکومتگران دموکراسی را باور یا می پذیرند. برای دیگران دیدگاه‌های دموکراسی از هم جداست. در توسعه تاریخی، دموکراسی به عنوان پژواکی از شکل دولت و تلاش همراه در جهت تحقق بخشیدن واقعی آن برای توده هاست. پیگیری توده ها، به ویژه محرومان جامعه، برای دموکراسی، تاریخ خود را دارد. تلاش برای دموکراسی، بیان نیاز و عنصر اساسی است. اعمال انسان تنها نیازهای فیزیکی نیست، بلکه موجودیت اجتماعی در جهت شرایط زندگی بهتر برای تعیین سیاست مشخص در خصوص تصمیمات دولت و نیاز به حاکمیت خود، یعنی توده هاست. تا زمانی که سیاست وجود دارد، نیاز به دموکراسی نیروی محرکه لازم در زندگی سیاسی توده هاست و در مناسبات آنان با دولت نقش دارد. و تا زمانی که طبقه وجود دارد، دموکراسی نیز ویژگی طبقاتی را انتقال می دهد. پیگیری از پایین برای دستیابی به حکومت مردمی در رابطه با یک درگیری مشخص به سمت کارکرد دموکراسی، شکلی از حکومت بورژوائی (مدنی) است.

نیاز به دموکراسی، ایده های مربوط به آن و آرمان توده ها، همواره لحظات خیالی و ذهنی را نیز شامل می شود. به ویژه دستکاری روزمره دستگاه ایدئولوژی حاکمیت در مورد دموکراسی که مزید بر علت به آن اضافه می گردد. ولی پیگیری دستیابی به دموکراسی توده ها هم اغلب نا مشخص هستند.

ناتمام

برگرفته از ورق های مارکسیستی (MARXISTISCHE BLÄTTER) شماره سوم سال ۲۰۱۲

نوشته: EKKEHARD LIEBERAM

ترجمه: واحد مشیر

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا