حقوق بشر

صدور حکم بازداشت برای ١٨٩ وکیل در ترکیه

رسانەهای ترکیە از صدور بازداشت دەها وکیل این کشور در رابطە با پروندە فتح اللە گولن خبر دادەاند…

حکومت ترکیە حکم بازداشت ١٨٩ وکیل را بە عنوان بخشی از تحقیقات ارتباط احتمالی با فتح اللە گولن را صادر کردە است.

مقامات ترکیە همەوارە گولن را متهم اصلی کودتای سال گذشتە این کشور اعلام کردەاند.

بە گزارش خبرگزاری رویترز، در پی این تحقیقات بیش از ۱۳۰ رسانه تعطیل شده و نزدیک به ۳۵۰ خبرنگار نیز بازداشت شدند.

در حال حاضر پلیس ضد تروریسم به دنبال بازداشت ۱۸۹ مظنون در هشت استان از جمله استانبول است.

همچنین پلیس در گذشته ۷۸ وکیل را به اتهام استفاده از برنامه‌ بایلاک که به گفته دولت ترکیه توسط طرفداران گولن استفاده می‌شد، بازداشت کردە بود.

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا