جوانان

چگونه فروش سوالات امری طبیعی می گردد

بررسی و مطالعه وضعیت آموزشی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کشورهای موفق در عرصه آموزش نوین ساختار نظام آموزشی خود را بر اساس مناسبات دموکراتیک و مشارکت ذی‌نفعان آموزش بنا نموده‌اند…

معلمان، کودکان و والدین آن‌ها حق‌دارند در فرآیند تصمیم سازی نقش ایفا کنند و محور تغییر و تحول در نظام آموزشی هستند کشورهای حوزه اسکاندیناوی مانند فنلاند نمونه بارز این کشورهای موفق هستند. مشارکت و کار جمعی از اصول پایه و اساسی آموزش در این کشورهاست اما نظام آموزشی در ایران متأثر از ساختار مسلط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مبتنی بر یک فردگرایی افسارگسیخته است این ویژگی باعث شده است که تکنیک و فن در آموزش به خصوص برای گذر از سد کنکور بارز گردد. این خصلت نظام آموزشی همسو با تسلط رویکرد کالایی سازی آموزش است رویکردی ضد آموزشی که تمام دولت‌های پس از جنگ از آن عدول نکرده‌اند.
نخبه‌گرایی، تکنیکی شدن آموزش، کوچاندن کودکان و معلمان از مدارس دولتی و عادی به مدارس خصوصی و خاص، ترک تحصیل گسترده کودکان طبقات فرودست جامعه، عدم توجه به نیازهای خاص کودکان در مناطق مرزی، روستایی و عشایری و … از تبعات آموزش ایدئولوژیک، متمرکز و غیردموکراتیک است، آموزشی که با به‌شدت مناسبات کالایی سازی در بطن آن رسوخ کرده است تا جایی که اکثر مدیران مدارس را بیشتر به داروغه‌هایی تبدیل نموده که تنها وظیفه آن‌ها گرفتن پول از دانش آموزان است. در یک چنین سپهر آموزشی، فروش سؤالات امتحانات نهایی امری طبیعی است.
اگر امروز فرادستانی که قادرند از مقطع ابتدایی تا امتحان دستیاری پزشکی سؤالات را خریداری نمایند، نتیجه عملکردی است که هرروز بیش از گذشته سپهرهای اجتماعی مانند بهداشت و آموزش و فرهنگ را از ماهیت نیاز انسانی خالی نموده‌اند و به آن ارزش کالایی بخشیده‌اند. این مسئله نشان از هژمونی تمام‌عیار منطق سرمایه و پول است که تمام ساحت زیست انسانی را درنوردیده است تا جایی که فروش اعضای بدن انسان امری طبیعی می‌گردد تا مافیای ثروت و قدرت بیش‌ازپیش بر ثروت خود بیفزایند.
کسانی که انتظار دارند در درون مناسبات موجود با مسئله فروش سؤالات امتحان نهایی برخورد جدی شود، گویی فراموش کرده‌اند در ساختاری زندگی می‌کنند که نماینده مجلس فروش اعضای بدن را امری قانونی و راهکاری بدیهی تلقی می‌کند؛ اما با این‌همه نباید ناامید شد؛ باید در جای درست ایستاد و حق را مطالبه نمود.
مطالبه گری امری موسمی و انتخاباتی نیست بلکه فرآیندی مستمر و دائمی دارد و برای کنشگران صنفی نباید این مطالبه محوری قربانی مسایل حاشیه ای و نزاع های سیاسی گردد.
جعفر ابراهیمی

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا