ورزشی

جای خالی ورزش زنان در رسانه های ورزشی

نتایج یک تحقیق نشان داد که رسانه می تواند پله ترقی ورزش زنان باشد. حضور بانوان به عنوان نیمی از پیکره جامعه ما در فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی، به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر و حیاتی در تأمین سلامت و بهداشت جسم و روان و پیشگیری کننده انواع انحرافات اجتماعی، کاهش هزینه های درمانی و افزایش تولید و بهره وری است…

امروزه رسانه ها قوی ترین ابزار برای طرح و رواج اندیشه ها و کارآمدترین وسایل برای نفوذ فرهنگ ها و نگرش ها به قلب جوامع هستند و نقش مهمی در شکل گیری نگرش های مخاطبان ایفا می کنند. با وجود تلاش بسیار بانوان ایرانی، سهم آنان از کل خبرهای ورزشی موجود در رسانه های گروهی ایران بسیار کم و ناچیز است.
طبق شواهد یک جای خالی بزرگ و احساس حمایت بیشتر از طرف رسانه ها از ورزش زنان احساس می شود. به راستی چرا رسانه نیمی از جامعه را رها کرده و توجه به ورزش زنان را در اولویت های آ خر خود قرار داده است !
با پدید آوردن این برداشت که زنان تا اندازه زیادی از صحنه ورزش غایبند و با این گونه برخورد با آنان، زنان را به همان صورتی که درباره شان می خوانیم و می شنویم، می بینیم، این امر باعث کوچک شمردن آنها و تلاش های ورزشی شان می شود و بدین ترتیب، رسانه ها درگیری زنان در ورزش را به حاشیه می کشانند.
ورزش زنان برای خروج از این وضعیت و ارتقای جایگاه رسانه ای ناگزیر از بازنگری در برنامه ها و اتخاذ راهکارها و راهبردهایی در جهت ایجاد تعامل هر چه بیشتر با رسانه ها است.
برای یک برنامه ریزی دقیق و مناسب به شناخت وضعیت موجود و مطلوب رسانه های ورزشی در امر توسعه ورزش بانوان نیاز است. با مشخص شدن فاصله بین وضع موجود و مطلوب در انواع رسانه ها، نیازهای آ نها مشخص می شود.
بنابراین با توجه به اهمیت ورزش بانوان در سطح ملی و نقش رسانه های گروهی در شکل دهی ذهنیات و تغییر رفتار، در این تحقیق به مقایسه وضع موجود و مطلوب نقش رسانه های گروهی در ورزش بانوان از دیدگاه صاحب نظران ورزش، صاحب نظران رسانه ها و بانوان ورزشکار به عنوان کسانی که درگیر در این موضوع هستند، پرداخته شد.
رسانه های گروهی بر ارتقای سطح آگاهی مدیران ورزشی کشور نسبت به ورزش بانوان، روند سیاستگذاری ها و تعیین استراتژی ها در ورزش بانوان، تخصیص عادلانه امکانات ورزشی بین مردان و زنان و افزایش مطالعات و تحقیقات در زمینه ورزش بانوان می توانند نقش بسیار زیادی داشته باشند و بیشترین تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب در این متغیر است.
پیشنهاد می شود رسانه های گروهی به نقش خود در این بخش آگاهی کامل پیدا کرده و با در نظر گرفتن برنامه های مناسب برای کاهش اختلاف و بهبود وضعیت موجود تلاش کنند.

مریم مهدویان مشهدی – عبدالحمید احمدی
روزنامه ایران ورزشی

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا