دیدگاه‌ها

گنادی زیوگانف: تحریم های جدید آمریکا؛ ضرورت تغییر استراتژی روسیه برای توسعه

 گنادی زیوگانف

برگردان: م . چابکی

حزب کمونیست فدراسیون روسیه تحریم آمریکارا محکوم می کند؛ آنرا دخالت آشکار درامورداخلی کشورما و بیان تحقیرمطلق برای منافع روسیه به عنوان تصمیم خشن جهت خفه کردن حریف تاریخی می داند. همزمان ما معتقدیم که اقدامات خصمانه آمریکا باید آب سردی برسرکسانی باشد که هنوز بیهوده درتلاشند ومجدا به تنظیم مناسبات با آمریکا امیدوارهستند.

کنگره آمریکا درنشست اخیر با مدارک جدید تحریم علیه روسیه رای داد. این بارتحریم ها مجدا به بهانه بازگشت کریمه وهمچنین دخالت روسیه درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا درماه نوامبر، برای بحران اقتصادی، انرژی و مالی روسیه حساس گردید.

برای امپریالیسم آمریکا جهت اقدام غیردوستانه هیچ بهانه ای نیاز نیست. تمام تاریخ ایالات متحده آمریکا ازاواخرقرن ۱۹ و۲۰ با حقایقی از وحشی گری وخشن ترین مداخله همراه است.

باید بیاد آورد که روسیه شوروی درسالهای ۱۹۱۸- ۱۹۲۰ با مداخله نظامی آمریکا و درنیمه دوم قرن بیست بویژه درتخریب اتحادشوروی درسال۱۹۹۱ وهمچنین با تحریم های اقتصادی به عنوان راه “بدون خون ریزی” باعث سرنگونی یک دولت شد.

درعین حال گروه حاکم درروسیه امیدواراست که با لاس زدن باغرب و تمایل یک جانبه درخدمت اومی تواند جمهوریهای سابق اتحادشوروی به استقلال منافع مشترک برسند.

اولین نشانه ها برای تامین منافع روسیه درروسیه وسپس درسوریه، غرب باعملیات پنهان نشان داد برای بقدرت رساندن نیروهای طرفدارش هیچ تغییری درسیاست اش رخ نداده است. ایالات متحده امریکا ومتحدان او هنوز هم درصدد هستند تا قرنها هم شده روسیه را به عنوان دشمن تاریخی وبه عنوان مانع عمده درراه رسیدن خود به کل وسراسر جهان بدانند.

نخبگان آمریکا و سرمایه سالاران، روسیه را به معنای نشانه فروپاشی سیاست خارجی  می دانند و به آن با خصم می نگرند. تحریم های جدید آمریکا امید کسانی را که درهرم حاکمیت می خواستند با الیگارشی جهانی ادغام شوند هرچند نمی توان آن را شریک دانست پایان داد.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه بارها هشدار داد؛ دوستی ادعایی باغرب به عنوان عنصر راهبردی درلباس مبدل برای روسیه درنقش ارتباطات ضعیف خویشاوندی با تمنای صدقه گیری کشور ما با مدل اقتصاد نواستعماری تحمیل شده به عنوان یک منبع از منابع طبیعی ارزان می بایست به بحران اقتصادی غرب خدمت کنند.

اقدامات تحقیرآمیز اخیر ایالات متحدآمریکا نسبت به روسیه  درمیان تصمیم کنگره هیچ مخالفتی ازجانب رئیس جمهورترامپ صورت نگرفت تنها تفاوت حفظ منافع آمریکا به عنوان قدرت غالب درجهان درنظرگرفته شده است

حزب کمونیست فدراسیون روسیه تحریم آمریکارا محکوم می کند؛ آنرا دخالت آشکار درامورداخلی کشورما و بیان تحقیرمطلق برای منافع روسیه به عنوان تصمیم خشن جهت خفه کردن حریف تاریخی می داند.

همزمان ما معتقدیم که اقدامات خصمانه آمریکا باید آب سردی برسرکسانی باشد که هنوز بیهوده درتلاشند ومجدا به تنظیم مناسبات با آمریکا امیدوارهستند.

سخن درباره تغییر راهبردی است که البته درحال حاضردر بن بست قرار دارد باقی ماندن به نیت شکست هم برای روسیه یک فاجعه ملی است وعوامل بسیاراجتماعی، اقتصادی نشان می دهد که ما به سرعت بسوی این فاجعه درحال حرکت هستیم وآن ارتباط  با بیان معروف ا.و.استالین دارد که گفت “ما۵۰-۱۰۰ سال عقب تر ازکشورهای پیشرفته هستیم ما باید درظرف ۱۰ سال این فاصله را پرکنیم یا ما آنرا انجام می دهیم ویا اینکه نابود می شویم”.

برای بقای روسیه صنعت جدید، احیای علم وآموزش وپرورش تغییرات اساسی درسیاست اجتماعی واقتصادی ضروری است به دولت نئولیبرال وخدمت به بورژوازی کمپرادور باید خاتمه داد  نقش دولت درفرایند های اجتماعی- اقتصادی باید افزایش یابد برای توسعه کشور می بایست درکنارمردم نه به تعدادی انگشت شمار الیگارشی مستقر؛ باید به منظور بالا بردن تولید وجلوگیری از وابستگی شرم آور به کالاهای خارجی و صادرات انرژی به ویژه با تحمیل و فشارهای خارجی پایان داد.

مجموعه پیشنهادات دراسناد و برنامه حزب گنجانده شده است. تنها دولت باید به نظر اپوزیسیون مردمی گوش فرا دهد. باید از فروپاشی جلوگیری کرد تلاش تحقیرآمیز به نفع عموسام وسیاست خارجی با مناسبات گذشته را قطع کرد، دراین جهان تنها کشورهائی مورد احترام قرار خواهند گرفت که دارای قدرت علمی دارای یک اقتصاد قدرتمند پشتیبانی شده  دارای صنعت مهندسی ومکانیک مدرن که بتواند استقلال واقعی را دربرابر باج خواهی خارجی با دستورآمرانه صادر می شود با اطمینان بوجود آورد.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه معتقد است که مردم روسیه از تهدیدات خارجی وبحران داخلی در روسیه که “دوستان سوگند خورده” غرب به اتباع داخلی روسیه تحمیل می کنند در طول تاریخ طولانی روسیه چندین بار رخ داده هم اکنون و درآینده هم اتفاق خواهد افتاد.

صدرکمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه گنادی زیوگانف

برگردان: م . چابکی ۱۲مرداد ۱۳۹۶ برابر با ۰۳/ ۰۸/۲۰۱۷

برگرفته از سایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه

https://kprf.ru/party-live/cknews/167457.htmlhttps://kprf.ru/party-live/cknews/167457.html

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا