حقوق بشر

هویت و جزییات محکومیت ۴۰ تن از زندانیان سنی مذهب زندان ارومیه

زندان ارومیه علاوه بر تعداد پرشمار زندانیان سیاسی و امنیتی محل نگهداری تعداد زیادی از زندانیانی است که به ارتباط با گروههای دارای ایدئولوژی جهادگرایی سلفی متهم هستند. در ادامه لیست هویت و جزییات محکومیت ۴۰ تن از این زندانیان می آید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، برای سالهای متوالی بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه محل نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی این زندان بود با اینحال از چند ماه قبل انتقال تعداد زیادی از زندانیان سنی مذهب که به ارتباط با گروههای جهادگرای سلفی از جمله انصارالاسلام و داعش متهم هستند بر جمعیت این بند افزوده و ترکیب آن را دستخوش تغییر کرده است.
اکنون بیش از ۴۰ زندانی سنی مذهب در این بند نگهداری می شوند که اکثرا دارای محکومیت قطعی به حبس هستند. لیست زیر گزارش اختصاصی هرانا از هویت افراد و جزییات محکومیت آنان است:

۱ – ابراهیم غلامی، نام پدر: رحمان، حکم اولیه ۱۱ سال، حکم نهایی پس از تجدیدنظر خواهی: ۳ سال، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۲ – خالق محمدزاده، نام پدر: کریم، حکم اولیه ۱۱ سال، حکم نهایی پس از تجدیدنظر خواهی: ۳ سال، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۳ – رضا رسول مکری، نام پدر: خالد، حکم اولیه ۵ سال، حکم نهایی پس از تجدیدنظر خواهی: ۵ سال، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۴ – جواد یوسفی، نام پدر: فرامرز، حکم اولیه ۱۱ سال، پرونده در مرحله تجدید نظر است، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۵ – بهزاد عباسی قراگوز، نام پدر: فریدون، حکم اولیه ۱۰ سال، پرونده در مرحله تجدید نظر است، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۶ – اردلان نقش افکن، نام پدر: حسن، حکم اولیه ۵ سال، پرونده در مرحله تجدید نظر است، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۷ – اسلام خلیلی، نام پدر: عبدالرحمان، حکم اولیه ۵ سال، پرونده در مرحله تجدید نظر است، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۸ – داوود پرویزی، نام پدر: محمد رشید، حکم اولیه ۵ سال، پرونده در مرحله تجدید نظر است، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۹ – فرهنگ گلشن، نام پدر: کاووس، حکم اولیه ۵ سال، پرونده در مرحله تجدید نظر است، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۱۰ – اصلان مرانه، نام پدر: محمد شفیق، حکم اولیه ۵ سال، پرونده در مرحله تجدید نظر است، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۱۱ – محمد سلامت، نام پدر: نظیر، حکم اولیه ۵ سال، پرونده در مرحله تجدید نظر است، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۱۲ – چیا نیک وند، نام پدر: قادر، حکم اولیه ۵ سال، به تازگی با قید وثیقه آزاد شده است، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۱۳ – زانا احمدی، نام پدر: ابراهیم، حکم اولیه ۵ سال، پرونده در مرحله تجدید نظر است، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۱۴ – رحمت میرزایی، نام پدر: محمد، حکم اولیه ۵ سال، پرونده در مرحله تجدید نظر است، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۱۵ – واحد ابراهیمی، نام پدر: کاک نبی، حکم اولیه ۵ سال، پرونده در مرحله تجدید نظر است، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۱۶ – وهاب سید احمدی، نام پدر: کمال، حکم اولیه ۵ سال، پرونده در مرحله تجدید نظر است، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۱۷ – پیمان بهروز فر، نام پدر: جعفر، حکم بلاتکلیف، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۱۸ – فاتح کریمی، نام پدر: عمر، حکم بلاتکلیف، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۱۹ – ایرج صوفی محمد، نام پدر: ابراهیم، حکم بلاتکلیف، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۲۰ – فرزین قادری، نام پدر: احمد، حکم اولیه ۴ سال، حکم نهایی پس از تجدیدنظر خواهی: ۴ سال، اتهام: عضویت در گروه انصار الاسلام

۲۱ – عبدالواحد سلامت، نام پدر: ابوبکر، حکم اولیه ۵ سال، حکم نهایی پس از تجدیدنظر خواهی: ۵ سال، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۲۲- رسول شاید، نام پدر: قادر، حکم اولیه ۵ سال، حکم نهایی پس از تجدیدنظر خواهی: ۵ سال، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۲۳ – مولود شاید، نام پدر: قادر، حکم اولیه ۵ سال، حکم نهایی پس از تجدیدنظر خواهی: ۵ سال، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۲۴ – منصور چوپانی، نام پدر: محمود، حکم اولیه ۵ سال، حکم نهایی پس از تجدیدنظر خواهی: ۵۴ ماه، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۲۵ – عبدالله چم، نام پدر: ابراهیم، حکم اولیه ۵ سال، حکم نهایی پس از تجدیدنظر خواهی: ۳ سال، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۲۶ – کاظم درویشی، نام پدر: قادر، حکم اولیه ۵ سال، حکم نهایی پس از تجدیدنظر خواهی: ۳ سال، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۲۷ -عزیز بانه ای، نام پدر: محمد رسول، حکم اولیه ۵ سال، حکم نهایی پس از تجدیدنظر خواهی: ۳ سال، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۲۸ – غفور اسوار، نام پدر: محمد رشید، حکم اولیه ۵ سال و ۸ ماه، حکم نهایی پس از تجدیدنظر خواهی: ۳ سال و ۶ ماه، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۲۹ – نادر ناصری، نام پدر: علی، حکم اولیه ۵ سال، حکم نهایی پس از تجدیدنظر خواهی: ۲ سال و ۶ ماه، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۳۰ – یوسف قاسم پور، نام پدر: ابوبکر، حکم اولیه ۵ سال، حکم نهایی پس از تجدیدنظر خواهی: ۱ سال، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۳۱ – بهمن قاسم پور، نام پدر: علی اصغر، حکم اولیه ۵ سال، حکم نهایی پس از تجدیدنظر خواهی: ۱ سال، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۳۲ – توفیق عبداللهی، نام پدر: حسین، حکم اولیه ۱۵ سال، تسلیم به رای، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۳۳ – پویا صالحی، نام پدر: اسماعیل، حکم اولیه ۱۰ سال، پرونده در مرحله تجدید نظر است، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۳۴ – سردار عثمان بکر، نام پدر: عثمان، حکم اولیه ۵ سال، پرونده در مرحله تجدید نظر است، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۳۵ – سیروان محمودی اقدم، نام پدر: اسماعیل، حکم اولیه ۵ سال، پرونده در مرحله تجدید نظر است، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۳۶ – امیر صوفی، نام پدر: نوروز، حکم اولیه ۵ سال، پرونده در مرحله تجدید نظر است، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۳۷ – حبیب امینی، نام پدر: لقمان، حکم اولیه ۵ سال، حکم نهایی پس از تجدیدنظر خواهی: ۴۵ ماه، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۳۸ – یوسف کاملا، نام پدر: قادر، حکم اولیه ۵ سال، تسلیم به رای، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۳۹ – هدایت علیزاده، نام پدر: احمد، حکم بلاتکلیف، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

۴۰ – منصور محمد پور، نام پدر: عمر، حکم بلاتکلیف، اتهام: عضویت در گروه دولت اسلامی “داعش”

لازم به ذکر است مبنای اتهامات ذکر شده برای متهمان فوق صرفا بر مبنای تفهیم اتهامات صورت گرفته در پروسه دادرسی است.

عمده این زندانیان اتهامات وارده را قبول نداشته و با درخواست تجدیدنظر خواهی به این محکومیت ها اعتراض کرده اند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا