زحمتکشان

از دست هاتان و دروغ – ناظم حکمت

برگردان: جهان: چونان تمامی سنگ ها سخت است،
همچون تمامی ترانه های زندان غمناک،
مانند تمامی ستوران بارکش حجیم،

سنگین،
و به چهرۀ تکیدۀ کودکان گرسنه ماننده است،

دستان شما.

همچون زنبورها ماهر،

ظریف،
همچون پستان های شیری، پربار،
چونان طبیعت شجاع است

دستان شما،

که نرمی دوستانه اش را
در زیر خشونت پوستش پنهان می کند.

این جهان بر شاخ های گاو نیست،
روی دستان شما ایستاده ست!

مردم!.. آی مردم من!..
به شما دروغ می خورانند.
حالی که گرسنه اید،
شما گوشت و نان می خواهید.
شما پیش تر از یک بار سیر شدن بر سفره ای سپید حتی،

رخت برخواهید بست از جهانی که

هر شاخه اش لبریز از خوراک است.

مردم!.. آی مردم من!..
در آسیا، در آفریقا،
خاور نزدیک و خاورمیانه، جزایر پاسیفیک،
و… هموطنان من؛
– بیش از هفتاد درصد تمامی مردم دنیا –
همانند دستانتان کهنسال و غمگین هستید،
همچون دستانتان کنجکاو، مفتون و جوانید.

مردم!.. آی مردم من!..
اروپایی من، امریکایی من،
همچون دستانت بیدار، مهاجم و فراموشکاری،
مثل دستان، زود باور
و ساده لوح هستی.

مردم!.. آی مردم من!..

اگر آنتن ها دروغ می گوید،
اگر روتاتیو ها دروغ می گویند،
اگر کتاب دروغ می گوید،
اگر پوسترهای دیوار و اعلان روی ستونها دروغ می گویند،
اگر ران های برهنه دختران بر پرده نقره ای دروغ می گویند،
اگر دعا دروغ می گوید،
اگر لالایی دروغ می گوید،
اگر رؤیا دروغ می گوید،
اگر ویولونیست میخانه دروغ می گوید،
اگر مهتاب شبانگاهان روزهای سپری شده در نومیدی

دروغ می گوید،

اگر صدا دروغ می گوید،

رنگ دروغ می گوید،
حرف دروغ می گوید،
اگر هر چیز و هرکس،
به جز دستان شما

و آنچه که از دستانتان می گذرد دروغ می گویند …

از آن روست که:

دستان شما مطیع همچون گِل،

کور همچون تاریکی،
ابله به مانند سگ های شبان باشند.
که دستان شما عصیان نکنند.
و در ضیافتی چنین کوتاه،
در زیستگاه مرگبار این دنیا،
این ستم،

این سلطنت سرمایه،

پایان نیابد.

 

برگردان: جهان – ۱۸ مهر ۱۳۹۶

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا