بین‌المللی

گردهمایی چپ‌های اروپا؛ با آرزوی یک “اروپای دیگر”

از امروز شماری از گروه‌های چپ اروپایی در جنوب فرانسه گرد آمده‌اند. هدف آنها همبستگی با پناهجویان و مهاجران است، اما در پس این ایده، آنها هدفی بزرگتر دارند: احیای چپی که در اروپای امروز دیگر نقش مهمی ایفا نمی‌کند.

اولین گردهمایی چپ‌های اروپایی روز جمعه (دهم نوامبر/ ۱۹ آبان) در بندر قدیمی مارسی شروع شد. شعار اصلی این گردهمایی دو روزه انتقاد از سیاست اتحادیه اروپا در قبال مهاجران و پناهجویان است.

در این گردهمایی گروه‌ها و تشکلات چپ از کمابیش تمام کشورهای اروپایی حاضر شده‌اند تا درباره یک “اتحادیه اروپا”ی متفاوت بحث کنند: اتحادیه‌ای تازه از کشورهای اروپایی که به مهاجران و پناهجویان با نگاه مهربانی و عطوفت بنگرد و از آنها هراس نداشته باشد.

انتخاب مارسی به خاطر سیمای چندفرهنگی این شهر و وزن بالای طبقه کارگر، به ویژه از میان کارگران مهاجر، بیهوده نبوده است.

در کنفرانس دوروزه‌ی مارسی گروه‌های زیادی از چپ افراطی تا چپ میانه، شماری از سازمان‌های کمونیستی و سوسیالیستی، شرکت دارند. مهمترین آنها بی‌تردید حزب چپ‌های آلمان است که هم در مجلس اروپا و هم در پارلمان کشور بیشترین نمایندگان را دارد.

بحران اتحادیه اروپا

گروه‌های حاضر در گردهمایی در یک دیدگاه اتفاق نظر دارند: اتحادیه اروپا در بحران فرو رفته است، که خروج بریتانیا (برگسیت) و سرنوشت کاتالونیا تنها دو عارضۀ آشکار این بحران است.

چپ‌گرایان گرایش نئولیبرال را سرچشمه بسیاری از ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌های کنونی در اتحادیه اروپا می‌دانند. به نظر آنها ایده‌های نئولیبرال، که در نزد دولتمردان راستگرا بسیار محبوب هستند، چیزی جز فقر و تیره‌روزی بیشتر برای توده مردم به همراه نیاورده‌اند.

آن سابورن، نماینده حزب کمونیست فرانسه در این گردهمایی تصریح می‌کند: «کار اتحادیه اروپا تمام است. این اتحادیه به تقویت نیروهای ناسیونالیست افراطی در سراسر اروپا منجر خواهد شد».

بحران چپ

اما حتی بیش از “اتحادیه اروپا” خود چپ اروپایی در بحرانی فراگیر فرو رفته است. این پدیده را بیش از هرجا در همین گردهمایی می‌توان دید.

در شرایطی که حزب کمونیست فرانسه، که روزگاری حزبی پراهمیت و بزرگترین نیروی چپ فرانسه بود و امروز به حزبی کم‌توان تبدیل شده، در گردهمایی حضور دارد، “جنبش نافرمانی” به رهبری ژان لوک ملانشن، که امروزه بزرگترین نیروی چپ‌گرای فرانسه است، در اجلاس شرکت نکرده است.

با وجود این، هدف اصلی شرکت‌کنندگان در کنفرانس دو روزه‌ی چپ در مارسی این است که جان تازه‌ای به جنبش اعتراض مدنی بدمند، که آن را در وحدت تشکیلاتی چپ‌گرایان می‌بینند. وحدتی که باید نخست در چارچوب ملی تحقق یابد و سپس در عرصه اروپایی و سرانجام در پهنه بین‌المللی.

به نظر برگزارکنندگان اصلی کنفرانس، تنها یک چپ مدرن، متحد و متشکل است که می‌تواند در اروپای امروز نقشی برجسته ایفا کند. آنها می‌گویند که مبارزه چپ امروز سه زاویه دارد: دفاع بنیادی از دموکراسی، مبارزه در راه عدالت اجتماعی و پیکار به خاطر حفظ محیط زیست.

گروهی دیگر مبارزه در راه صلح و پیکار برای خلع سلاح عمومی را نیز از اهداف چپ امروز می‌دانند.
دویچه وله فارسی

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا