دیدگاه‌ها

جانوری بنام قاضی مرتضوی

از پی آمدهای مهم جنبش سبز میهنمان وبا افشاگری شجاعانه شیخ اصلاحات افول ستاره قاضی معروف شکنجه وتجاوز، مرتضوی بی آبروی رسوا می باشد. ازآنجاییکه مرتضوی به عنوان یکی از مهره های فعال ستاد سرکوب وقتل از بی رحمی وشقاوت دستگاه به نیکی مطلع می باشد در تب وتاب است تا از قربانی شدن خود توسط ماشین گوشت خرد کنی رژیم که به اقتضای وضع گنده تر از اورا نیز سلاخی می نماید، برهاند.

اینکه او در این کار موفق خواهد شد یا نه اهمیت چندانی ندارد. ولی در این که او نهایتا بر صندلی محاکمه ی دادگا ه مردمی خواهد نشست جای تردیدی نیست. برای همین اینک که از جمله خواست های اصلی توده ها در جنبش محاکمه مرتضوی و همدستان جانی اش در بافت رژیمی بغایت فاسد وضد ملی است شناخت بستر متعفنی که مرتضوی ها توانستند در آن با زایشی نامیمون رشد نموده به آنچنا ن قدرت مهیبی دست یابند که در فرایند اعمال مهار گسیخته شان متکبرانه خود را به هیچ نهادی پاسخگو ندانسته اند، می تواند در امر مبارزه برای مجازات وریشه کنی اینچنین انگل های جانی بسی موثرافتد. برای درک دقیق وضعیتی که مرتضوی ها توانستند بدینسان بی پروا وگستاخ شوند می باید واقعیتهای عینی وذهنی جامعه پس از انقلاب ۵۷بالاخص نحوه مصادره خشن دست آوردهای آن از زوایای مختلف سیاسی، اقتصادی وفرهنگی با تاملی برایدئولوژی واپس گرای حاکمیت با اسلوب علمی مورد کنکاش قرار گیرد.
از همان بدو پیروزی مرحله ی اول انقلاب جریان ارتجاع تاریک اندیش برای تصرف ارکان حاکمیت و تحمیل خواستهای ضد ملی خود به جامعه با محیلانه ترین توطئه ها در عرصه های وسیع اجتماعی فعال شد. وبا فرازوفرود فراوانی توام با هولناکترین کشتار ترقی خواهان پیشبرد اهداف ضد میهنی اش به خط حاکم در یکی از سفاکترین رژیمهای تاریخ جهان مبدل شد. در این میان دستگاه قضا که کاملا به تصرف آدمخواران ملبس به لباس روحانیت در آمده بود نقش بارزی در سرکوب توده ها داشت. اینکه گمان برده شود در ترکیب دستگاه قضایی بخش سیاسی فعال بوده جنایت پیشه ها صرفا به گرد آن حلقه زده اند پنداشت درستی نیست. تحقیرتوده ها وتضییع حق وحقوق انسانی آنها در تمامی زمینه های اجتماعی در گستره ای وسیع دامنگیر افراد توسط کل این دستگاه فاسد قرون وسطایی موردی نیست که بتوان چشم بر آن فرو بست. کافی است حتی برای امری عادی وپیش وپا افتاده گذرت به این سلاخ خانه بیافتد تا به عمق فاجعه در ابعادی وسیع پی برد.
درپی شکست انقلاب تحت حاکمیت تاریک اندیشان آنچنان شرایطی در جامعه بوجود آمد که در دستگاه فاشیستی قدرت فقط اوباشانی چون مرتضوی ها می توانستند عرض اندام نمایند. برای همین صرف نظراز آنکه خواست بحق توده ها در محاکمه و مجازات این اراذل خواستی است منطقی وعادلانه که می بایست عملی شود وبا مجاهدت مردم بالاخره خواهد شد. باید با برنامه ریزی علمی وعقلانی ریشه های رویش ورشد جنایت کارانی چون مرتضوی را هم در جامعه برای همیشه خشکانید.
به یقین در یک جامعه دمکراتیک که دستیابی بدان هدف نهایی جنبش شکوهمند توده هاست این امری است شدنی
صادق شکیب

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا