زحمتکشان

قطعنامه تجمع حق طلبانه ۱۹ آذر ۹۶

درتمام سال های پس ازانقلاب ، حقوق کارکنان کشوری ولشکری ، درسطح پایینی بوده که هیچ تناسبی با عدالت و رفاه نداشته ، و به برکت این تبعیض آشکار ، درجوانی ، خود و فرزندانمان را ازابتدایی ترین حق حیات انسانی محروم کردید واینک دوران کهنسالی حزین و تاسف باری برایمان رقم زده اید …
کزین برتراندیشه برنگذرد

دولتمردان گرامی ،نمایندگان محترم مجلس

درتمام سال های پس ازانقلاب ، حقوق کارکنان کشوری ولشکری ، درسطح پایینی بوده که هیچ تناسبی با عدالت و رفاه نداشته ، و به برکت این تبعیض آشکار ، درجوانی ، خود و فرزندانمان را ازابتدایی ترین حق حیات انسانی محروم کردید واینک دوران کهنسالی حزین و تاسف باری برایمان رقم زده اید .

ما باز نشستگان و پیشکسوتان جبهه و جنگ وعرصه ی تعلیم وتربیت وسلامت وبهداشت روزهای سخت وبحرانی هستیم .
ماهمان زنان و مردانی هستیم که کشوررا ساختیم و تحویل شما دادیم . شما درمقابل ایثاروجانفشانی و فداکاری ما چه کرده اید؟! درتمام این سه دهه ی اخیر با چوب مصلحت بینی برسرحقیقت زندگی بازنشستگان زده اید وحق قانونی آنها را در گور بازی ها و منافع جناحی ، دفن کرده اید که جز یاس و نا امیدی چیزی برای آنها باقی نمانده است.

شما دولتمردان ونمایندگان مجلس ، نباید فراموش کنید که به خاطر ایثار و فداکاری ما، شما برصندلی هایی تکیه زده اید که برزحمات تمامی بازنشستگان کشور
وخون شهدا وجانبازان استواراست .
پذیرفتنی نیست که با وجود این همه سیاست مصوب ؛ تدابیر متعدد ، قوانین صریح ومکرر درمورد ضرورت همترازی دریافتی بازنشستگان با شاغلان و از همه مهمتر ، مشاهده ی وضعیت نابسامان آنان ،این قشربه بهانه ی سایراولویت ها؛ به حاشیه رانده شوند و فرهیختگان و قهرمانان دیروز، امروز، مغموم ودل شکسته ،برای تامین معیشت ، شرمنده ی خانواه ی خودباشند .

امیدواریم این بارهم ، راهبردتان بازی با روح و روان ما نباشد که اگرباردیگر چون گذشته عهد وقول تان برآب نوشته شده باشد، کمرهمت بسته ایم که دادخود را با دستان اراده و قدرت اتحاد ، بستانیم . ما بازنشستگان برای پایان دادن به رنج تبعیض وبی عدالتی نه گردن کج می کنیم و نه دربرابر کسی سرفرود می آوریم زیرا خواسته ی ما قانونی ست و اعتراض تا رفع بی عدالتی و پایان دادن به بی توجهی و بی تفاوتی مسئولین ، ادامه خواهد داشت .

مطمئن باشید چنانچه به خواسته های قانونی ما که با خانواده یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهیم توجه نکنید ،همان گونه که با رای خود شما را برکرسی قدرت نشاندیم ؛ باهمان ابزار پایین می آوریم .

مطالبات قانونی ما که بایددراسرع وقت رسیدگی شود

۱-ماخواهان اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶هستیم

۲–خواهان اجرای کامل همترازی دریافتی بازنشستگان کشوری ولشکری

باشاغلان ، براساس مدرک وسنوات خدمت وسایر امتیازات ؛درقالب بودجه ی سال ۱۳۹۷هستیم .

۳-بازنشستگان طبق ماده ی ۸۵ قانون مدیریت بایدازبیمه ی تکمیلی درمان بهره مندباشند .

۴-ماخواهان احیای صندوق های بازنشستگی بانظارت نمایندگانی از بازنشستگان کشورهستیم .

۵- ماخواهان ارزشیابی وامتیازبندی کلیه ی دوره ها وبهره مندی از مزایای آن برای تمام بازنشستگان هستیم .

دولتمردان گرامی ونمایندگان محترم :

به خاطرداشته باشید که عمر کوتاه بازنشستگان کفاف چشم اندازهای فریبای چند ساله را نخواهد داد و طرح های پلکانی برای حل مشکلاتشان ، به مثابه ی فروش مرکب چوبینی به آنهاست که به تاخت ، آنها را تا تاریکی گور، سواری می دهد .

اراده ای استواروهمتی پایدار می خواهد که پرده از چشمان حقیقت بردارید تا ببینید آنچه را که نخواسته اید ، ببینید . و به وظیفه ی قانونی ووجدانی خود عمل کنید قبل از آن که خیلی دیر شود .
***

فیلم؛ تجمع: حقوق باز نشسته، زیر عباست امروز

تجمع بازنشسته ها مقابل مجلس

عزا عزاست امروز…روز عزاست امروز…حقوق بازنشسته زیر عباست امروز

https://www.youtube.com/watch?v=0lryHHBvS-k

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا