فرهنگی

یلدا

گم شده در سبد تلخی استبدادش***
کوره ائی داغ در آن می جوشد***
نفس گرم هزاران کودک***
شب یلدای پرنده به بلندی آه…
گم شده در سبد تلخی استبدادش
چیست بر دامنم این خون جگر؟
حاصلضرب دو ابر سر کوه
سینه بر سینه ی هم
می دمد داغی یلدای بلند
شانه بر شانه ی این خفته گراز
صحبگاهی که در آغوش زمستان بیدار
کوفت بر پشت گران پتک به کف برده ی شب
زنفیرش پسر عاقل مست
یال اسبی به چرا
رقص در شیهه باد
گوش بر مژده یک صبح دگر
***
آسمان وطنم
-مانده به راه شیری
گم شده در سبد تلخی استبدادش
کوره ائی داغ در آن می جوشد
نفس گرم هزاران کودک
شب یلدای پرنده به بلندی آه
ناله ترکیب شده در صدفی می شکند
آرزو های من و ما و شما
بر هدفی می شکند
جام یلدای من است تلخ ترین
که به فریاد شما می نوشم
همه ی هموطنانم غمگین سال تلخیست
شب پرستان همه تجمیع نظر
گور شب پرده کشیدست به نور
صحبگاهان به سر تاج خیال .
پرنده

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا