گوناگون

توطئه خارجی و حقوق مردم

می خواهید از دخالت قدرت های خارجی و توطئه شان مصون باشید حقوق مردم را سرکوب نکنید. حاکمیت را تشویق به احقاق حقوق طبیعی مردم بکنید. اجماع ملی نشاط ملی و کاهش فاصله بین دولت و ملت

?ما تهدید خارجی داریم جدی هم هست اما بزرگتر از تهدید خارجی نشنیدن صدای مردم معترض است. حاکمیت به صدای مردم گوش دهد. خواسته زیادی نیست.

?بودجه برای نورچشمی ها و نهادهای بی خاصیت حیف و میل نشود. نهادهای خارج ازکنترل دولت که در اقتصاد ایران ایران تاثیرگذارند مالیات بدهند. نظامی ها از دخالت در اقتصاد و سیاست دست بردارند و به پادگانها برگردند. آزادی های فردی و عمومی افراد محترم شمرده شود. قوه قضاییه اصلاح ساختاری شود.

? معترضان هم عصبانیت خود را کنترل کنند و از آشوب، خشونت و تخریب خودداری کنند و مطابق قانون عمل کنند. اما خیابان و تجمع حق آنهاست. سالها این حق به بهانه های مختلف گرفته شده. وقت آن رسیده حاکمیت حق اعتراض را به رسمیت بشناسد و فضا را برای آزادی عمل احزاب تشکل ها سندیکاها باز کند .

?می خواهید از دخالت قدرت های خارجی و توطئه شان مصون باشید حقوق مردم را سرکوب نکنید. حاکمیت را تشویق به احقاق حقوق طبیعی مردم بکنید. اجماع ملی نشاط ملی و کاهش فاصله بین دولت و ملت

بزرگترین سلاح در برابر هر توطئه خارجی است.

مجتبی نجفی

کانال تلگرامی سحام نیوز

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا