جوانان

تاملی بر برخی رفتارهای لومپنیستی

در تاریخ معاصر میهن ما، لومپن ها به عنوان قشری مطرود و حاشیه ای همواره آلت دست حاکمان بوده اند. و در بزنگاه های حساس علیه جنبش مردمی، از آن ها نهایت استفاده را شده است. در این مورد می توان کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ را در نظر گرفت که لومپن ها چه نقش مخربی علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق داشتند.

تاریک اندیشان مرتجع در به شکست کشاندن انقلاب پرشکوه ۱۳۵۷ از لومپن ها نهایت یاری و کمک را بردند. از ویژگی های خاص میهن ما این بود که لومپن ها در پی شکست انقلاب، با گرفتن دستمزد اعمال شان، به حاشیه یا صریح تر گفته باشیم به جایگاه اولیه خود باز نگشتند. بلکه خیل عظیمی از لومپن ها شریک قدرت حکومتی یا جزیی جدایی ناپذیر از حاکمیت، شدند. و حتی به سمت های مهم و حساس حکومتی نیز دست یافتند اوباشانی که لباس سپاه و بسیچ برتن دارند را می توان در این رده دانست. طیفی دیگر از این لومپن ها به پاس خدمت شان به طراحان مرکزی در به انحراف کشانیدن انقلاب، با بهره گیری از رانت های دولتی، به ثروت بی حد و حسابی دست یافته اند. طیفی دیگر از این لومپن ها که آینده ای برای رژیم نمی بینند، طرف دار پرو پا قرص نظام منحط سلطنت هستند. بالاخص با سر کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و تهدید آشکار وی بر سرنگون سازی جمهوری اسلامی، با انرژی و توان بیشتری به تبلیغ سلطنت می پردازند. این لومپن ها برای مقبول واقع شدن، سیمای روشنفکری به خود می گیرند… نگارنده در این مقال می کوشد تا وجهی از رفتارهای این لومپن ها را به اختصار واکاوی نماید چندی پیش یکی از دوستان که عضو یک گروه تلگرامی به مدیریت احدی از این لومپن ها که خود را دانشمندی شهیر و پر آوازه ای می نمایاند. ماحصلی از بحث فی مابین اعضای گروهشان را که با هدایت مدیر توانمند و اخلاق مدارشان!! صورت می گرفت، را برایم بازگوی کرد. و از جمع نامتجانس گروه سخنان مفصلی گفت. در یک مورد، گرد آمدگان در گروه اتفاق نظر دارند: موضع گیری کین توزانه علیه اندیشه های مترقی و نفی تاریخ مبارزات درخشان مردمی و تبلیغ و دفاع جانانه از نظام ضد بشری شاهنشاهی که با انقلابی پرشکوه در سال ۱۳۵۷ برای همیشه به زباله دان تاریخ افکنده شد. تنی چند در آن گروه با ژست دلسوزی برای وطن و دفاع از حقایق تاریخی!!، با تحریف بی حد و مرز نظرات بزرگانی چون زنده یاد امیر حسین آریان پور و استاد پرویز شهریاری، در تایید محتوای کتب درسی نظام منحط شاه و شیخ در زمینه های ادبیات و تاریخ، از تاثیرات چپ سنتی بر افکار مردم شکوه و زاری می کردند گویی نظام آموزشی در ایران نه بر گرفته از الگوی آمریکا که بر اساس متد ترقی خواهانه ای تدوین یافته است. . . گونه ای دیگر از این نوع لومپن ها که به قاچاق ارز و واردات کالاهای بنجل ودر پاره ای موارد، داد و سند انواع مواد مخدر مشغول هستند. و از این راه پول پارو می کنند، و طبعا بنا به شغل شرافتمندانه شان!! خود را مخالف ((پول کثیف)) می نمایانند. به انواع لطائف الحیل برای حفظ وضع موجود می کوشند. ولی با گذاردن ماسک فریب کارانه ای بر چهر، در ضدیت با هر نوع تغییر و تحول در جامعه، بر گرفته از روح پر نیرنگ شان، رهنمود های منحرف کننده ای می دادند. آن دیگری با ژست دانشمند نمایانه ای که گویی به تمامی حوزه های علوم اجتماعی مسلط است. بالاخص حقوق، ادبیات، جامعه شناسی و… در تخطه ی ادبیات مترقی میهنمان و خدمت گزاران صدیق آن از هیچ کوششی باز نمی ایستاد. به عنوان مثال یکی از این افراد در قامت دانشمند و پژوهش گری بی همتا و بزرگ می گفت: اسطوره ی فداکاری و شهامت و از جان گذشتگی در کشور ما امثال ریز علی حاجوی (معروف به دهقان فداکار) است. و شجاعت و وارستگی روزبه ها، گلسرخی ها، همایون کتیرایی ها و… دروغ شاخدار چپی های ملعون است که می بایست افشاء نمودشان…
با گستردگی شبکه های اجتماعی و تاثیر مهم آن بر روند و سیر اوضاع، لومپن ها به این عرصه نیز هجوم آورده اند. حضور اینسان لومپن های عربده کش ضد فرهنگ ترقی خواهی چه به شکل چماق دار و چاقو کش، چه با گذاردن ماسک روشنفکر نمایی بر چهره، که همیشه آلت دست حاکمان در سرکوب نیروهای مترقی می باشند، کاملا قابل رویت است. . . قداره بندی و عرض اندام آن ها به گواه تاریخ ، صرفا در کانال ها و گروه های تلگرامی نیست. به هر جمع و مراسمی، با بهانه هایی مختلف به سرعت خود را می رسانند. تا یا در نهان یا آشکارا روح پلشت ضد بشری خویش را با هوچی گری و شلوغ کاری ارضاء نمایند. البته در تحلیل نهایی تامین منافع اقتصادی برای آن ها در اولویت است. در اینکه این مغرضان تاریک اندیش، وقتی از فضای مجازی خارج شوند، و پای در جامعه گذارند، نهایتا از سوی مردم طرد خواهند شد، تردیدی نیست. بر ماست که فضای مجازی را با نگرشی علمی همان ((فضای مجازی)) با کارکردهایی که دارد بدانیم و در این عرصه نیز با همه ی توان به افشا یشان بپردازیم. در اینکه سرانجام سرنوشت جنبش مردمی در * خیابان * مشخص خواهد شد، تردیدی نیست. ولی نمی بایست کوچکترین روزنه ای را برای تبلیغ و ترویج آزادی و عدالت اجتماعی را نادیده انگاشت. و تاثیرحیاتی اتحاد مردمی برای رسیدن به اهداف انسانی را حتی برای لحظه ای از نظر دور داشت. و خطر بازتولید لومپن ها را نمی بایست به بوته فراموشی سپرد. ودر نظر داشت که در یک جامعه ی دموکراتیک با زیر بناهایی مادی و فرهنگی متناسب، می توان و می بایست در راه ممانعت از رویش این پدیده شوم کوشید.
صادق شکیب

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا