گوناگون

تقی رحمانی: ایران و مردمش اصل هستند یا حفظ نظام اصل است؟

صحه گذاشتن خاتمی به لیست پر مسئله مجلس و شورای شهر تهران و اعتراضات اخیر نشان داد که که اصلاح طلبی را دو گرایش به رهبری و مسولیت روحانی و خاتمی کفایت نمی کند.

تقی رحمانی: مسئله این است که ایران و مردمش اصل هستند یا حفظ نظام اصل است؟
خاتمی گفت: آنان که در تظاهرات اخیر دیماه شعار دادن قصدشان براندازی نظام نبوده است.
جمعی به هشتگ براندازی متوسل شدن و اعلام کردن که برانداز هستند.به تعداد و هم میزان هشتگ طرح شده کاری نداریم.
این رفتار عکس العملی بود در برابر ضعف نظر خاتمی .
اگر چه این شعار من برانداز هستم راهبردی فراگیری نیست.
اما و اما نگاهی لازم است که بگوید اول ایران و مردمش اصل هستند و هر نظامی وقتی موجه است که در این مسیر ایران و مردمش باشد.
بسیار دوست داشتم که موسوی و کروبی چنین می گفتند.
خلاصه انسان هایی که امکان و رانت ان را داشته اند که میلیونی دیده بشوند می توانند نقشی مهم بازی کنند که نماینده این صدا شوند که ایران و مردمش اصل هستند .
بله باید شکل دیگری دید اگر خاتمی راهبردش دلجوئی از رهبری نظام است تا راهبرد اصلاح از بالا را ممکن کند. اگر روحانی مسئله اش رهبری اینده است موسوی و کروبی و رهنورد را سزا است که مسئله شان فقط مردم و ایران باشد. این که چرا امروز به دیگران این نقش توصیه را نمی کنم دلیل دارد.
اگر حصریان با همین جمله وارد این بازی اعلام مواضع شوند آنگاه راهبرد خاتمی و روحانی را هم سمت درست می دهند.چرا که جمعی وسیعی را هم امیدوار می کنند.به خصوص حصریان را پایداری بوده است.
صحه گذاشتن خاتمی به لیست پر مسئله مجلس و شورای شهر تهران و اعتراضات اخیر نشان داد که که اصلاح طلبی را دو گرایش به رهبری و مسولیت روحانی و خاتمی کفایت نمی کند.
نگاه دیگری لازم است .
رابطه و نگاه را با نظام با برانداز بودن و نبودن شروع نکنیم. بلکه با کارا بودن و کارا نبودن برای ایران و مردمش شروع کنیم آن وقت رفتار ها هم فرق می کند.

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا