اخبار

تمامی کارگران بازداشتی هفت تپه آزاد شدند

سندیکا ی کارگری نیشکر هفت تپه آزادی کارگران بازداشت شده در اعتصاب روز یک شنبه را به خانواده آنان و تمامی کارگران تبریک می گوید.

کارگران بازداشت شده هفت تپه بعد از پنج ساعت بازداشت در پلیس امنیت و با حضور دادستان و بازجویان، ساعت پنج و سی دقیقه با دادن تعهد آزاد شدند.
اسامی تعدادی از کارگران که امروز در جریان اعتصاب بازداشت شده بودند عبارتند از:
۱ حسن سعدی ۲ علی کثیر ۳ قربان علیپور

۴سید فا لح احمدی ۵ سید هادی فاصلی۶ مهدی مرانه۷سامر سواری۸ اسماعیل بخشی فعال کارگری۹ کرامت پام ، فعال کارگری ۱۰ رحیم بسحاق

۱۱ ابراهیم امیری ۱۲ ابراهیم حسینک .

سندیکا ی کارگری نیشکر هفت تپه آزادی کارگران بازداشت شده در اعتصاب روز یک شنبه را به خانواده آنان و تمامی کارگران تبریک می گوید.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

برگرفته از تلگرام سندیکا کارگری هفت تپه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا