گوناگون

کارخانه محل کار است، نه پادگان

حضور نیروهای نظامی در محوطه کارخانه.

کارگران هفت تپه خواستار دریافت حقوق و مطالبات خود هستند. باید سوال شود که حضور نیروهای لباس شخصی در محیط کارخانه به چه دلیل است؟

چرا نیروهای  نظامی  در کارخانه  هفت تپه  حضور دارند؟

کارگران ؛ این  نشان می دهد که منفعت کارفرما در شرکت با منفعت دولت یکی است.

این نشان می دهد که دولت با تمام توان حامی صاحبان سرمایه است و هر وقت  منافع سرمایه داران به خطر میافتد نیروهای نظامی وارد عمل شده و از منافع صاحبان  زر  به دفاع بر می خیزند.

کارگران آگاه هفت تپه،  تمامی نیروهای وابسته به دولت تنها در خدمت کارفرمایان و صاحبان سرمایه هستند و آنها در سرکوب ما متحدانه عمل می کنند، پس لازم است کارگران با اتحاد و همبستگی و بدون توهم، از منافع طبقاتی خود به دفاع برخیزند. اتحاد و همبستگی ما کارگران پشت سرمایه داران  را به لرزه در آورده است .

زنده باد طبقه کارگر متشکل

 

 

برگرفته: تلگرام سندیکا کارگری هفت تپه

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا