حقوق بشر

مسوولیت زندانی بر عهده سازمان زندان‌ها است

بر فرض درست بودن موضوع خودکشی باید بررسی شود که چرا یک استاد دانشگاه تصمیم به خود کشی می‌گیرد؟ انفرادی یک اتاق معین با ابعاد و وسایل مشخص است که متهم در آن استقرار می‌یابد. خودکشی در انفرادی نیاز به تجهیزات خاص دارد. سوالی که مطرح است چه ابزار خودکشی در اختیار سیدامامی قرار داشته؟

هر مرگی نیاز به گواهی فوت دارد. اگر فردی فوت شود تا گواهی فوت صادر نشود هیچ مکانی جسد را برای دفن پذیرش نمی‌کند. در گواهی فوت علت مرگ قید می‌شود. اگر در علت فوت نکته و اشکالی وجود داشته باشد، پرونده برای بررسی بیشتر به دادسرا ارجاع می‌شود. در این شرایط دادسرا با دستور قضایی به پرونده ورود کرده و علت مرگ را بررسی می‌کند و در مواردی که نیاز باشد دستور کالبد شکافی صادر می‌شود. در پرونده سید‌امامی عنوان شده است که ایشان خودکشی کرده است. انفرادی یک اتاق معین با ابعاد و وسایل مشخص است که متهم در آن استقرار می‌یابد. خودکشی در انفرادی نیاز به تجهیزات خاص دارد. سوالی که مطرح است چه ابزار خودکشی در اختیار سیدامامی قرار داشته؟ تعقیب فرد خاطی و مقصر بر عهده اولیای دم است اما این موضوع دلیل بر آن نیست که در صورت عدم درخواست اولیای دم، دادستانی به پرونده ورود نکند. در پرونده کاووس سید امامی گواهی فوت و اجازه دفن صادر شد اما درباره این موضوع که چه کسانی مقصر بوده‌اند، درباره عمدی و غیر‌عمدی خود‌کشی و حتی قصور مامورین حفاظتی، دادستانی باید ورود کند. در این پرونده دو مجموعه باید پاسخگو باشند. نخست سازمان زندان‌ها و دوم ضابطینی که در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته‌اند. بر فرض درست بودن موضوع خودکشی باید بررسی شود که چرا یک استاد دانشگاه تصمیم به خود کشی می‌گیرد؟ چه اتفاقی رخ داده است که یک استاد دانشگاه که در دانشگاه امام صادق تدریس داشته و از فیلتر‌های این دانشگاه عبور کرده است تصمیم به خود کشی گرفته است؟ مسوولیت زندانی بر عهده سازمان زندان‌هاست. این سازمان سلسله مراتبی دارد که عبارتند از: رییس سازمان زندان‌ها، رییس زندان اوین، رییس بند و… که به ترتیب تقسیم‌بندی می‌شوند و تمامی این مجموعه در برابر این اتفاق باید پاسخگو باشند. در این پرونده آبروی دستگاه قضایی به میان آمده است به همین دلیل باید کمیته‌ای برای تحقیق و تفحص از پرونده شکل گیرد تا ابعاد مختلف پرونده مورد بررسی قرار گرفته و نکات تاریک آن روشن شود.

نعمت احمدی – حقوقدان

روزنامه اعتماد

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا