ویژه روز جهانی زن

۱۷ اسفند (۸مارس)روز جهانی زن ریشه درمبارزه طبقاتی دارد.

محوهرگونه تبعیض اعم ازجنسیتی،

طبقاتی،حقوقی،مذهبی،نژادی وقومی

درگرواتحاد وهمبستگی  جنبش زنان
با سایر جنبش های اجتماعی است. ….

حفظ ساختارهای ضد زن تنها به نفع مناسبات پوسیده سرمایه داری ا ست که در

لشکربیکاری زنان کار ارزان ،سودهای کلانی به جیب می زنند. از همین رو

برای حفظ  نابرابری و تبعیض می جنگند تنها راه چاره مبارزه  با فرودستی

زنان در جامعه مرد سالار مبارزه با ستم جنسی و ستم طبقاتی است . از این رو

با اتحاد و همبستگی زنان ومردان   برابری طلب شایسته دنیایی هستیم که:

۱-آزادی تمامی زندانیان سیاسی

۲- لغو حجاب اجباری برای زنان

۳-الغای بی درنگ همه قوانین مغایر با شئون سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و انسانی که زنان را در موقعیت فرودست قرار می دهد.

۴- تضمین قانونی برابری حقوق زن و مرد در تمامی زمینه ها ،اشتغال،انتخاب آزادانه همسر،طلاق ، سرپرستی فرزندان، شهادت دربرابردادگاه و قضاوت و..

۵- افزایش سن قانونی ازدواج برای دختران و حق آزادی مسافرت

۶- پرداخت دستمزد مساوی به زنان  و مردان ( در مقابل کار مساوی)  بیمه رایگان برای زنان فاقد بیمه و فرزندانشان.

۷- تضمین حق مشارکت کامل زنان در اداره کشور از طریق وضع قوانین ،  برنامه ریزی و ایجاد امکانات برای دسترسی زنان به مدارج علمی و ارتقاء  شغلی برابر با مردان و از بین بردن تفکیک جنسیتی شغلی و تحصیلی برای زنان

   ۸- ختنه زنان به معنای مثله کردن اندام زنان یک جنایت است باید ممنوع شود.

۹- ایجاد شبکه های فراگیر،شیرخوارگاه وکودکستان برای کمک به زنان زحمتکش

۱۰-  مبارزه با باورهافرهنگ و سنتهای زن ستیز در ا جتماع ، محل کار ، 

        خانواده،رسانه و مراکز آموزشی

    ۱۱-  هویت زن ایرانی برابر با مردان به رسمیت شناخته شودتازنان بتوانند

      برای فرزندان فاقد شناسنامه اقدام کنند .

   ۱۲-  تامین حداقل مرخصی زایمان با دریافت حقوق وتضمین بازگشت

     بکارآنها،حق استفاده مرخصی با حقوق درزمان بیماری کودکان

   ۱۳-  برای جلوگیری از فقر و تبعات ناشی از آن به اقشار بیکار جامعه حقوق

     بیکاری پرداخت شود.

   ۱۴ – هر گونه فشار ،تحقیر،اذیت و آزار و خشونت علیه زنان در خانواده ،

    جامعه ، اجتماع ممنوع و مجازات شدیدی در مورد آنها اعمال شود.

    ۱۵-  آزادی بیان ،اندیشه، رسانه، تشکل و تجمع

  ۱۶- قتلهای ناموسی ،قاچاق خرید و فروش زنان واسید پاشی باید متوقف شود

      نباید آنرا در سکوت تحمل کنیم .

   ۱۷ – گنجاندن ۸ مارس در تقویم رسمی ایران و به رسمیت شناختن آن

گرامی باد ۸ مارس نوید یک دنیای شادوبرابر
مطلب رسیده

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا