احزاب و شخصیت‌ها

پیام شـاد باش کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به مناسبت عید نوروز ۱۳۹۷

اینک نوروز به جشـن امید و پیک پیروزی نو بر کهنه مبدل شـده و پیا م آور آغاز یک زندگی نوین به حساب می آید. برهمه مـاسـت که این سـنت پارینه و پسـندیدهء مـلی و فرهنگی را از گزند تاریک اندیشان و اهریمنان زمان، پاسـداری و حراست نمائیم.

هم میهنان عزیز!
جشن نوروز و آغاز فصل بهار پیـام آور همــدلی و همبستگی و نشانه ای از تمدن و تاریخ مُشـترک تمام خلق های ایران است. کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان این عید فرخنده را، به پیشگاه همه شما تبریک و تهنیت می گوید.
خلق های ساکن ایران، از هزاران سال پیش با برگزاری آئین های ویژه نوروزی توأم با سـرور و شـادمـانی که میتوان آنرا نِمادی از همسـوئی و همگرائی فرهنگی دانسـت ، عید نوروز راگرامی میدارند.
به باور پیشینیان ما، نوروز جشن رسـتاخیز طبعیت و نوســازی زندگانی، روز سـرآغاز کار و فعـالیت، زایش و رویش است، نوروز پایان فصل کرختی ها و خاموشی ها و نوید دهندهء شـگفتن ها و نوشـدن ها اسـت. نوروز، روز مبارزه با پلیدی ها و زشتی ها است.
بر اساس همین باور، آئین نوروزی در همه گسـتره های آن دارای قدرت نیرومنـد وحدت آفرینی اسـت، که باورها و رفتــارهای آن سـرشـار از عناصر مهر آفرینانه، آشـتی جویانه و امیــد گرایانه است. نوروز پیام آور مبارزه آشتی نا پذیر با اهریمنان شادی ستیز و روز شـگفتن لبخند بر چهره ها و شـادی و سـعادت همگانی است.
این آئین فرخنده و جشـن نوروزی از گزند روزگار پُر از فراز و فرود تاریخ ما در امان ماند و برغم همه نوروز سـتیزی ها، مردم سـرزمین ما در زنده نگهداشـتن این آئین کهن پایداری و اسـتقامت نمودند. اکنون اگر عید نوروز به عنوان مظهر هویت ملی و تاریخی ما قد برافراشـته ، نتیجه همان مبارزات و مقاومت هاست.
اینک نوروز به جشـن امید و پیک پیروزی نو بر کهنه مبدل شـده و پیا م آور آغاز یک زندگی نوین به حساب می آید. برهمه مـاسـت که این سـنت پارینه و پسـندیدهء مـلی و فرهنگی را از گزند تاریک اندیشان و اهریمنان زمان، پاسـداری و حراست نمائیم.
به امید روزهای خوش آینده، نوروز تان فرخنده باد!

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان
نوروز سال ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا