ویدئو

آزادی، سروده عبدالفتاح سلطانی با صدای خودش از زندان اوین

آزادی، سروده عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته دادگستری و مدافع حقوق بشر با صدای خودش از زندان اوین ، مورخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۷

آزادی
درنوای هیچ مرغی نیست کان نام تو نیست
درسپهر هیچ شهری نیست کان نام تونیست
درنسیم صبحگاهی درغریو تند باد
غرش طوفان وابری نیست کان نام تو نیست
درفضای کهکشان وهر بهشت ودوزخی از کران تا بیکرانی نیست کان نام تو نیست
دردل هر جانور درقعر دریاهم که هست درگیاهی روی خشکی نیست کان نام تو نیست
بر زبان هر پرستو بلبل و طوطی و زاغ دردل هربی زبانی نیست کان نام تو نیست
آرزوی مرد وزن یکدم هم آغوشی توست درنیایشها خلقی نیست کان نام تونیست
نام تو برهم زند آرامش بیدادگردردل هربینوایی نیست کان نام تونیست
مقصد عشاق عالم غایت آزادی است هیچ عشق وبیقراری نیست کان نام تونیست
مرغ عاشق درقفس نام تورا فریاد زد آی آزادی سرودی نیست کان نام تونیست

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا