گوناگون

حزب کمونیست ترکیه: بی تردید شما تاوان این جنایت را خواهید پرداخت!

حزب کمونیست ترکیه (TKP)، در ارتباط با تهاجم ایالات متحده و شرکایش به سوریه بیانیه ای صادر کرد. در بیانیه با تأکید بر این که “قلب بشریت بزرگ با مردم سوریه می تپد”، به همبستگی با مردم سوریه فراخوانده شد

TKP خواستار همبستگی با مردم سوریه در برابر تهاجم آمریکا و شرکایش شد.

TKP علیه تهاجم ایالات متحده، انگلیس و فرانسه به سوریه بیانیه ای صادرکرد. در بیانیه با اشاره به رویکرد مشابهی که پیش تر از این نیروهای امپریالیستی در افغانستان وعراق آفریدند، آن سرزمین ها را با زور و با وسیله قرار دادن بهانه ها و دروغ های خود ساخته به اشغال در آورده، به آتش کشیده و درهم کوبیدند؛ به قرار گرفتن امروز سوریه در معرض عملیاتی از همان نوع توجه داده شده و اشاره شده است به تحقق تهاجمی دیگر، با دروغی تازه بر اساس اسناد و تصاویر ساختگی از “حملات شیمیایی سفارشی” هنگامی که مردم سوریه معادلات امپریالیستی را بر هم زده اند. در بیانیه با ابراز این که “بربرها سوریه را به آتش بکشند، قلب بشریت بزرگ با مردم سوریه می تپد!” کارگران ترکیه به همبستگی با مردم سوریه فراخوانده شدند.

***

شرح کامل بیانیه:

   نابود باد جنگ امپریالیستی !

بی تردید شما تاوان این جنایت را خواهید پرداخت !

  در اشغال افغانستان، دست پروردۀ خود القاعده را بهانه کردید.

بهانۀ شما برای تهاجم به عراق سلاح های کشتار جمعی بود. به آتش کشیدید، درهم کوبیدید و سپس مجبور به اعتراف به دست نیافتن به هرگونه مدرکی شدید. عراق هنوز نتوانسته است به خود بیاید.

اکنون شما به سوریه حمله می کنید برای نابودی رژیمش و تبدیل آن به حکومتی که کاملا مطیع شما باشد. دستاویزتان سلاح های شیمیایی.

اما همه می دانند که شما مثل همیشه دروغ می گویید !

  هنگامی که مردم سوریه معادلاتتان را برهم زدند، هنگامی که ایستادگی مردم سوریه گروه های ارتجاعی مورد حمایت همه جانبۀ شما را درهم کوبید، چاره را در کلاشی و فریبکاری یافتید.  شما برای تحریف واقعیت های سالیان سال سوریه و برای فریفتن مردم، با اسناد و تصاویر جعلی به “شرکت” ها ساخت فیلم “حملۀ شیمیایی” سفارش دادید . و اکنون با موشک ها و بمب هایتان به سوریه یورش آورده اید.

  هر بهانه ای که می خواهید بتراشید، همگان می دانند که :

شما آن انحصارهای نفتی هستید که چشم در منابع جدید انرژی دارید.

شما شرکت های اسلحه ساز هستید که بدون برپایی جنگ سود نخواهند برد.

شما طبقات فرومایۀ بهره کشی هستید که قصد نان، معیشت و آیندۀ میلیاردها انسان فقیر را کرده اید .

شما آن امپریالیست های وحشی هستید، با گرسنه چشمی به اشتراک گذاشتن جهان، با فرومایگی ای در حد پذیرش نابودی کامل آن.

در پشت موجودی به نام ترامپ سنگر گرفته، در صف سهم خواهی از کیک وارد شده، به تهاجمی که  با هیچ عقل و منطقی و با بنیادی ترین قوانین بین المللی مطابقتی ندارد وارد شده، حمایتش کرده و با رضایت ابرازش می کنید.

شما ایالات متحده آمریکا هستید، فرانسه هستید، انگلستان هستید.

شما حکومت AKP (حزب عدالت و توسعۀ ترکیه) هستید که ماه هاست سعی می کنید افکار عمومی را با شعارهای کاذب ضد آمریکایی بفریبید اما امروزه با برهم مالیدن کف دست هاتان، پایگاه اینجرلیک (İncirlik)  را در مورد بمب های پرتاب شده به دمشق شریک جرم می کنید.

دست خود را از سوریه بکشید! بگذارید مردم سوریه برای چگونه زیستن خودشان تصمیم بگیرند! خودشان تصمیم بگیرند که با بی عدالتی، نابرابری و قلدری چگونه برخورد کنند !

اما شما چنین چیزی را نخواهید خواست. زیرا اگر مردم سوریه را به حال خود بگذارید، دیر یا زود مردمی که بیدار می شوند ابتدا گریبان شما را خواهند گرفت. و حق هم خواهند داشت.

از ستمدیدگان، استثمارشدگان و توده های کارگر جهان بترسید!  آنها به دروغ، تصاویر جعلی، تحریکات، نفرت آفرینی ها، توطئه ها نیازی ندارند! بهره برداری از مردم، کشیدن مردم به جنگ های تسهیم منافع و به جان هم انداختن مردم برای سود انحصارات، جنایتی آشکار است. بی تردید شما تاوان این جنایت را خواهید پرداخت! بربرها سوریه را به آتش بکشند، قلب بشریت بزرگ با مردم سوریه می تپد !

  نابود باد امپریالیسم ! نابود باد جنگ امپریالیستی ! همه با هم به پیش برای هم پیوندی با مردم سوریه !

حزب کمونیست ترکیه

 

 سول خبر

برگردان: جهان 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا