فرهنگی

علیه فریبکاری

علیه فریبکاری

مگذارید فریب تان دهند !
بازآمدنی در کار نیست
روز در آستانه ی درهاست
باد شبانگاهی را به خوبی می توان حس کرد
دیگر فردایی در کار نیست .
مگذارید گولتان بزنند !
زندگی بی قدر است
آن را لاجرعه سر بکشید !
وقتی بخواهید وانهیدش
بسنده تان نخواهد بود !
مگذارید شما را سر بدوانند
مجال چندانی ندارید
پوسیده گی را به خلاص شدگان واگذارید
زندگی اکنون در اوج خود است
دیگر همه چیز حاضر و آماده نخواهد بود
مگذارید از راه به درتان کنند
به یوغ و بند و قالب بکشنندتان
دیگر چه می تواند در دلتان هراس افکند ؟
شما با تمامی جانوران تلف می شوید
و دیگر پس از آن هیچ چیز نخواهد آمد !

برتولت برشت

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا