اجتماعی

آمار ازدواج، پنجاه درصد کاهش یافتە است

بنابر آمار رسمی ایران، ازدواج طی ۶سال گذشتە ۵۴ درصد کاهش یافتە است…

طبق آمار سازمان ثبت احوال ایران، درسال ١٣٩۶ شمسی، ۶٠٨ هزار و ٩٧٧ مورد ازدواج ثبت شدە است کە این تعداد در سال ١٣٩٠، یک میلیون و سیصدهزار مورد بودە،که نتیجتا طی ۶ سال گذشتە ۵۴ درصد کاهش یافتە است.

بە طور میانگین ازسال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩۶، هر سالە هشت درصد از آمار ازدواج کم شدە است. این در حالی است کە هر ساله بر جمعیت جوانانی که به سن ازدواج می‌رسند افزوده می‌شود.

یکی از عمدەترین دلایل کاهش آمار ازدواج ، مشکلات اقتصادی می‌باشد و بنابر آمار به دست آمده از تحقیقات میدانی کە توسط جامعه شناسان انجام شده، ٩٢ درصد جوانان بە دلیل عدم شغل مناسب تصمیم بە ازدواج نمی‌گیرند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا