ظلم ظالم، جور صیاد

ظلم ظالم، جور صیاد
آشیانم داده بر باد
مسئولینی که این فیلم را ببینند و استعفا ندهند را باید از قدرت پائین کشید…

Print Friendly, PDF & Email