دیدگاه‌ها

بیانیه اعلام موجودیت اتحادسراسری بازنشستگان ایران

اینک که اراده ای در حاکمان جهت حل مشکلات و توجه به خواسته هایمان وجود ندارد و عامدانه سعی بر به فراموشی سپردن مان دارند، نتیجه گیری ما این است که دوران وعده و وعیدهای توخالی به قصد فریب وتحمیل زندگی به شکل گذشته به پایان رسیده است. راهی نو باید یافت وعملی برای برون رفت از این وضعیت مشقت بارجستجو کرد.

بازنشستگان ،مستمری بگیران و هم سرنوشتان عزیز

سالیان درازی به امید برخورداری از یک زندگی در خور وشایسته ، به انتظار تدبیر دولتیان نشستیم. دولت ها یکی از پس دیگری بر اریکه ی قدرت نشستند ورفتند. اما شوربختانه درب بر همان پاشنه بی اعتنایی و وعده های توخالی حاکمان در برابر مطالبات وخواستهای برحقمان چرخید.
مذاکره کردیم، تحصن کردیم، اعتراض کردیم وباز اجتماع کردیم اما دریغ ازگوش شنوایی که فریادمان را بشنود. دراین میان نه تنها هیچ گشایشی در وضعیت زندگی ما ایجاد نشد بلکه با بی ارزش کردن پول ملی و تحمیل گرانی های سرسام آورما را درکنار سایر اقشار مزد بگیر به مرجله جدیدی از زندگی فلاکت بارپرتاب کردند. از مشخصه های این مرحله ناتوانی هر چه بیشتر در تامین نیازهای اولیه و حداقلی خود وخرد شدن کمر بازنشستگان ومزدبگیران زیربار سنگین تورم و عدم دسترسی به بهداشت ودرمان مناسب ودر یک کلام سقوط پر شتاب به عمق زندگی فلاکت بار است.
اینک که اراده ای در حاکمان جهت حل مشکلات و توجه به خواسته هایمان وجود ندارد و عامدانه سعی بر به فراموشی سپردن مان دارند، نتیجه گیری ما این است که دوران وعده و وعیدهای توخالی به قصد فریب وتحمیل زندگی به شکل گذشته به پایان رسیده است. راهی نو باید یافت وعملی برای برون رفت از این وضعیت مشقت بارجستجو کرد.
شواهد نشان از آن دارد که در شرایط کنونی ذهنیت واراده ی بازنشسته ها و سایر اقشار جامعه به آن چنان درجه ای ازقوام رسیده است که با همبستگی وهمدلی وهمراهی می توان شعار«داشتن زندگی درخور وشایسته حق ماست» را به شعار محوری و اساسی خود تبدیل و محقق کرد.
با چنین رویکردی است که امروز«اتحاد سراسری بازنشستگان ایران» با هدف ایجاد صفی واحد از تمام بازنشسته هایی که دغدغه ی یک زندگی شایسته ومناسب توام با آرامش، آسایش، رفاه وامنیت خاطر را دارند، اعلام موجودیت می کند. ما برآنیم که اتحاد وهمبستگی وهمراهی ما به عنوان یک سرمایه اجتماعی بزرگ می تواند و باید بر پراکندگی و تشتت صفوفمان فائق آید و ما را در دور کردن دست غارتگران از صندوق هایمان و در دست گرفتن کنترل آنها و تحقق خواسته ها و مطالبات بر حق مان و در نهایت برخورداری از زندگی شایسته یاری دهد.
هرچه گسترده تر باد اتحاد تمامی بازنشستگان
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا