دیدگاه‌ها

کمسومول/در ۱۰۰- مین سال بنیانگذاری سازمان لنینی جوانان کمونیست اتحاد شوروی

به مناسبت تولد  سازمان جوانان لنینی  مراسم جشن وکنسرت با شکوهی درجمهوریهای سابق اتحاد شوروی بر گزار گردید. پیامهای تبریک ریاست جمهوری این کشورها، مصاحبه وگفتمانهای سران  نیروهای مترقی که در راس آن صدراحزاب کمونیستی  قرار داشت نشانه های ضرورت نقش کمسو مول در پاسداری از سوسیالیسم را به وضوح نشان داد.

تجربه تاریخی نیزگواه برآن است که جهت استقرار دولت نو بنیاد  کارگران – دهقانان  که با انقلاب رهایی بخش زحمتکشان روسیه درآغازین حرکت تاریخی با به زوال کشاندن نظام کهنه؛ کار سترگی برروی خرابه های بجا مانده تزاریسم می بایست انجام گیرد، نیازمند نیروی وفا دار پرانرژی و انقلابی ای بود که حرکت شتاب دهنده تاریخ انقلاب را به پیش رهنمون سازد.

 جوانان پیشتاز در نخستین صفوف مبارزین بخاطر زندگی نوین گام نهادند. این انقلاب آنان بود، زیرا انقلاب شادابی و زدودن کهنگی و دور نمای امید بخشی را بر آنان فراهم می کرد. انقلاب مشعلی شفاف در ساخت وساز وبروز استعداد وانرژی که همراه با شورو شوق جوانی بود به آنان مسیر ترقی خواهانه تاریخ را نشان می داد. جوانان درمی یافتند نسل کهنسا ل  جهت به ثمر رساندن انقلا ب دست به چه رشادتهای تاریخی زده اند.

  نسل کهنسال نیزهمچنان به جهت کسب اطمینان به جوانان به مثابه سازندگان واقعی برای زندگی نوین(جامعه عاری از ستم طبقاتی) یاری می رساندند ولادیمیرایلیچ لنین رفیق خردمند وآموزگار انقلاب جوانان را نیروی ذخیره مطمئن انقلاب  می دانست که برای انجام کار آغاز شده ضروری بوده اند.

دراکتبر- نوامبر ۱۹۱۸نخستین کنگره سراسر روسیه اتحادیه های جوانان کارگر و دهقان گشایش یافت وتاسیس اتحادیه کمونیستی جوانان روسیه را اعلام داشت تاسیس سازمان جوانان و فعالیت آن ازهمان آغاز زیر نظر حزب به رهبری لنین انجام می گرفت. اتحادیه کمونیستی جوانان تکیه گاه استوار و ذخیره رزمنده حزب بود. لنین درنخستین کنگره بعلت سوقصد به وی نتوانست  شرکت نماید ولی پس از چند روزبهیودی نمایند گان جوانان را در کرملین پذیرفت.

سازمان جوانان کمونیست لنینی اتحاد شوروی که به اختصار کمسومول نامیده می شود در ۲۹ اکتبر سال ۱۹۱۸ تاسیس شد این سازمان درآن زمان توانست ۳۲هزار نفر از اعضای سازمانهای مختلف کارگران ودهقانان جوان را دورخود گرد آورد. پیش از تاسیس کمسومول سازمانهای جوانان کارگران سوسیالیست در روسیه فعالیت داشتند تعداد این سازمانها پس از انقلاب فوریه ۱۹۱۷ بسیار افزایش یافت ششمین کنگره حزب سوسیال دمکرات روسیه (بلشویک) پیشنهاد کرد سازمانهای توده ای مستقل جوانان تاسیس شوند تا بتوانند تحت رهبری حزب نظرات سوسیالیستی درمیان جوانان را منتشرکنند.

تاریخ کمسومول پراز مبارزات قهرمانانه وفداکارانه است. درطی جنگ داخلی ۱۹۱۸-۲۳ بیش ازنیمی از اعضای آن به جبهه رفتند ودر کنار کمونیستها برای دفاع ازحکومت شوراها جنگیدند، رشادتهای کمسومول دراین دوره موجب شد تا برای اولین بار به دریافت نشان پرچم سرخ نائل آیند.

و. ای. لنین در سال ۱۹۲۰ در سومین کنگره کمسومول درباره وظایف سازمان جوانان نطق مهمی ایراد نمود که به دلیل اهمیت آن با کمبود انتشار مواجه گردید وجوانان با دست نویس به حد پارگی نوشته ها را به دیگران منتقل می کردند. خطابیه و .ا. لنین، برنامه نظری وعملی ساختمان سوسیالیسم وتربیت وآموزش جوانان کمونیست به یکی از مهمترین اسناد جنبش جهانی جوانان سوسیالست تبدیل گردید، لنین  خطاب به جوانان گفت “تنها از طریق کارکردن با کارگران و دهقانان می توان یک کمونیست واقعی شد”  با پایان جنگ داخلی، جوانان به سازندگی ساختمان سوسیالیست پرداختند و پس از درگذشت لنین درسال ۱۹۲۴با تلاشی بیشتردربرنامه پنج ساله کشور شرکت کردند که در رقابت سوسیالیستی در اجرای موفقیت آمیز اولین برنامه پنج ساله به نشان پرچم سرخ کار سوسیالیستی مزین شده اند کمسومول از لحاظ رشد کمی نیز از۳۵۰ هزاردرعرض یکسال بیش ازیک میلیون افزایش یافت.

در جنگ جهانی دوم با تهاجم فاشیستی در روزهای اول شروع جنگ ۲۶۰هزار کمونیست جوان به جبهه ها شتافتند جان فشانی میلیون ها سرباز و پارتیزان کمسومول  پیروزی بر نازیسم هیتلری تحت رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی با اعطای عنوان “قهرمان شوروی” نشانها ومدالهای به سه ونیم (۳,۵) میلیون جوان دیگر وهچنین ۷۰۰۰هزار کمسومول که توانسته بودند بدین مناسبت نشان لنین کسب کنند نامی جاویدانه برای جوانان پبشگام باقی گذاشت. هم اکنون  باز مانده های این قهرمانان نامی را در جمهوریهای شوروی سابق می توان با چشمان خود دید و با اشک شادی آنان را که با صدای لرزان از جانگذشتگی سخن می رانند به آغوش کشید.

 پس از پایان جنگ جهانی دوم کمسومول در اکثر جمهوریها در مهمترین پروژه های عمرانی کشور سهیم بوده اند طبق قطعنامه هفدهمین کنگره بیش از ۱۰۰هزار کمسومول آماده احداث راه آهن عظیم ۳۲۰۰کیکومتری«بایکال سامو» شدند. کمسومول با ۴۲میلیون عضو درسنین ۱۴ تا ۲۸ سالگی یعنی ۶۰ درصد مجموع جوانان شوروی از ۱۳۰ ملیت وقومیت دراین سازمانها عضو بوده اند نیمی ازاعضای کمسومول کارگر که ۵۱% آنان دخترانی بودند که تحت رهبری ازطریق کمسومول وارد حزب می شدند.

کمسومول از حقوق زیادی برخوردار بود شرکت درطرح های قانون اساسی واجرای آن جهت سازندگی، شرکت دربحثهای حزبی بطور فعال، داشتن نشریه مستقل جوانان کمونیست بنام “کمسومولسکایای پراودا” انتشار کتاب وجزوات، شرکت درمدارس عالی حزبی برای کادرسازی و درعرصه بین المللی ارتباط با سازمان جوانان ودانشجویان جهان، مبارزه برای حفظ وتحکیم صلح که درصدر وظایف سازمانهای کمسومول قرار داشته ودارد. برای نمونه میلیونها جوان طی مبارزه ای که تحت عنوان “من به صلح رای می دهم” سازمان داده شده بود به نفع صلح رای دادند.

به بقین یکی ازآخرین فعالیت درخشان کمسومول میزبانی ۱۹- مین فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان درعصر یکشنبه ۱۶/۱۰/۲۰۱۷  در سوچی بود که  با رنگها ولباسها وزبانهای کشورهای مختلف جهان شرکت کرده اند.

 زنده باد همبستگی ضد امپریالیستی و صلح! بر خلاف فستیوال سال های ۱۹۵۷ و ۱۹۸۵، فستیوال  در شهر بندری سوچی از حق برگزاری برخوردارگردید. فستیوال رکورد کشورهای شرکت کننده و تعداد شرکت کنندگان را شکست ۳۰ هزار نفر از ۱۸۰ کشور جهان بین ۱۸ تا ۳۵ سال درآن شرکت داشته اند.

 دبیر اول کمیته مرکزی سازمان جوانان فدراسیون روسیه «و.پ. عیسی کف» که  در اجلاسیه احزاب  برادر اتحاد شوروی  ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷ در مینسک پایتخت بلاروس شرکت نموده بود روی آماده سازی ۱۹ مین جشنواره بین المللی جوانان ودانش آموزان در۱۶ اکتبر متمرکزشد و از حمایت گنادی زیوگانف صدر حزب کمونیست فدراسیون روسیه که با پیامهای ییگیرانه وی جهت برگزاری این جشنواره که در حال وقوع ۱۰۰مین سالگرد پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبربود سخن گفت. شعار«سرزمین ما اتحاد شوروی است» و«ما عاشق اتحاد شوروی هستیم» در اجلاسیه برای گشایش فستیوال پیشنهاد شد، مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

مهم ترین موضوعی که در۱۹- مین فستیوال باز تاب وسیع  داشت سخنان صدر فدراسیون جهانی جوانان و دانشجویان  بود که  توجه همه گان را بخود جلب نمود. «نیکاس پاپا دیمتری» ضمن خوش آمد گویی به جوانان وبا سپاس از کشور میزبان روسیه گفت: کشوری که براساس تاریخ وسنت جوانان همواره بخش مهمی از مبارزه برای پیشرفت وعدالت اجتماعی برای جوانان را داشته وقهرمان پیروزی بر فاشیسم در جنگ جهانی دوم  بوده  آغاز گر ۱۰۰ ساله در تغییر تاریخ جهان است.

ما همه کسانی را که در۱۹مین فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان در روسیه شرکت کرده اند و در صفحه تاریخ این جنبش که سالها است جوانان با روح مبارزه طلبی گرد هم می آیند وآنرا  ابزاری  برای پیشرفت وآینده جهان می دانند و با تلاش برای سقوط امپریالیسم که با قدرت طلبی در مقابل کشورهای مستقل به تروریسم و فاشیسم متوسل می گردد فرامی خوانیم.

بیائیم با برخوردی مسئولانه به تاریخ فستیوال که مارا به مسیر همبستگی بین المللی در راستای احقاق حقوق جوانان می برد، بی عدالتی های جهانی از جمله تجاوز و مداخله در امور کشورهای دیگر نمی تواند آینده ما باشد.

بیائیم باحمایت از جوانان ومردم روسیه و جوانان ضد امپریالیست جهان با همبستگی برای صلح وعدالت اجتماعی متحد شویم وبا احترام از گذشته آینده خود را بسازیم.

 رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه نیز پس از سفر از سوچی درپخش زنده کانال تلویزیونی “روسیه ۲۴”  برداشت خود را نسبت به جشنواره جوانان چنین بازگو نمود: رویداد بزرگ واصلی جوانان تنها مربوط به سال جاری نیست بلکه جوانان در برابر رشد فزاینده بحران در سراسر جهان  احساس نفرت به بی عدالتی های اجتماعی و بیش ازهمه مخالفت با مواضع تجاوزگرانه امپریالیسم داشته اند. جوانانی که از سراسر جهان گرد هم آمده اند به کرات از تجربه «کمسومول» آموخته اند، ایده های سوسیالیستی را مطالعه  می کنند وبه حمایت از آن می پردازند و در رویداد های بین المللی جوانان شرکت کننده مواضع ضد شوروی و روس ستیزی ندارند بدین منظور زیر اتهام داشتن «ایده سوسیالیستی» قرار می گیرند

 پایه استوار  کمسومول با تمام فراز ونشیبهایش ماندگار ماند جوانان کمونیست لنینی اتحاد شوروی از سوی درنبرد با دشمنان سوگند خورده طبقاتی قرارگرفته اند درطرفی دیگر با چهره باختگانیکه  با «تقلای نو آوری» جهت کنار زدن اندیشه لنین می کوشیدند لذا با پبام تبریک گنادی اندریوویچ زیوگانف نماینده یکی از گردانهای بزرگ کمونیستی جهان به مناسبت ۱۰۰- مین سالگرد تاسیس کمسومول در مسکو هم آوا می شویم     

ما به آینده کمسومول لنینی باور داریم ما با واقعیت عینی به قرن بیست و یکم می نگریم. ما اطمینان داریم که می توانیم بر همه دشواریهای برآمده از آن با برپایی سوسیالیسم قدرت وعظمت کشور مان را احیاء کنیم.

 م . چابکی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا