زنان

دستمزدهای ناعادلانه برای زنان خلاف قانون است

سالیان‌سال است که زنان دوشادوش مردان در جامعه نقشی پررنگ برعهده دارند و توانسته‌اند در کشور شغل و فعالیت با تاثیرگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی جایگاه مطمئنی در سراسر دنیا برای خود ایجاد کنند، هرچند از نظر میزان درآمد و مزایای شغلی همچنان چندین قدم از مردان عقب‌تر مانده و شرایط برابری با مردان ندارند….
بر پایه اعلام مرکز آمار ایران، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد ۵۷ هزارتومان و متوسط دستمزد کارگر میوه چین زن۴۲هزار تومان بوده که حکایت از تفاوت ۱۵ هزار تومانی دستمزدها دارد. به گزارش مهر، مرکز آمار ایران، متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی تابستان ١٣٩٧ را منتشر کرد.
بر این اساس؛ در بخش غلات، در سه ماهه دوم سال ١٣٩٧، متوسط قیمت گندم ١٢٩٨٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ١.١۵ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت جو ١٢١۵١ ریال بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل ٢٣.۴٣ درصد افزایش داشته است. در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال ٩٧، متوسط قیمت نخود با ٢.٠٢ افزایش ۵٣۶۴٣ ریال و متوسط قیمت عدس با ٣.١٨ درصد کاهش معادل ۵٠۶١١ ریال بوده است. در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه دوم سال ٩٧، متوسط قیمت هندوانه ٨۵۴٣ ریال، خربزه ١٣٩١۵ ریال و خیار ١٨۵٧٧ ریال بوده است که به ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل معادل ٢٢۶.٣۵، ١٣٨.١۶ و ۶۵.٣٣ درصد افزایش نشان می دهد. در بخش سبزیجات، در سه ماهه دوم سال ٩٧، متوسط قیمت سیب زمینی ١١٢٧۶ و متوسط قیمت گوجه فرنگی ١۵٢٣٩ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٨٩.٢٠ و ١٩٧.٨۴ درصد افزایش داشته ­است. به علاوه متوسط قیمت پیاز با ٣١.١١ درصد کاهش برابر ٩٧١٩ ریال بوده است.
در بخش محصولات علوفه‌ای، در تابستان ٩٧، متوسط قیمت یونجه ١٢٠۴٩ ریال و متوسط قیمت کاه ٢٨١۶ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.٠٢ و ٢٨.٩٠ درصد افزایش داشته است. در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه دوم سال ٩٧، متوسط قیمت زردآلو ٣٢٠۶٨، هلو ٣٢۶۴۴، آلبالو ٣٨٠٩۶ و گیلاس ٨٩۴٠١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٣۶.٣۶، ٧٣.۵٨، ٣١.۶۴ و ٩١.٣٨ درصد افزایش داشته است. در بخش میوه‌های دانه‌دار، در تابستان ٩٧، متوسط قیمت سیب درختی ٢٩٣٨۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٧.٠٠ درصد افزایش و متوسط قیمت انگور ٢٨١۵۵ ریال بوده که معادل ١٠۵.٢٨ درصد افزایش داشته است.
در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه دوم سال ١٣٩٧، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ٢٢٧٩۴۵ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ١٩۶٩٢١ ریال بوده که که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٢.۴۵ و ۴۵.۵٨ درصد افزایش داشته است. در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در تابستان ٩٧، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۴٢١۵۶ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١۴٣٩۶ ریال بوده که نسبت به فصل تابستان قبل به ترتیب معادل ٧.٢٨ و ٢۴.٩٩ درصد افزایش نشان می دهد.
در بخش هزینه خدمات مکانیزه، در سه ماهه دوم سال ٩٧، هزینه شخم زمین زراعی آبی ١٧٢۴۴٩٢ ریال و هزینه شخم زمین زراعی دیم ١۴٠١٨۵۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٨.٨١ و ٢٩.٢٠ درصد افزایش داشته است.
در بخش دستمزد نیروی کار، در تابستان سال ٩٧، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد ۵٧٢۴١٩ ریال و متوسط دستمزد کارگر میوه چین زن ۴٢٢١٩۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١۴.١٧ و ١۶.۴۴ درصد افزایش داشته است.
به علاوه، متوسط دستمزد کارگر تنک کار مرد ۵۴٢٧۵٩ ریال و متوسط دستمزد کارگر تنک کار زن ۴١٣٣۶۶ ریال بوده که به ترتیب نسبت به تابستان ٩۶ معادل ١٣.۶٧ و ١٣.٢۵ درصد افزایش نشان می دهد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا