فرهنگی

اعتبارِ فرهنگیِ کشور در کجا هزینه می‌شود؟+نمودارها

رسانه، دین و مذهب بیشترین سهم از اعتباراتِ امورِ فرهنگی، تربیتِ بدنی و گردشگری را به خود اختصاص داده‌اند و صنایعِ دستی، گردشگری و میراثِ فرهنگی کمترین سهم را….
اعتبارِ صداوسیما در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۹۷ بیش از یک هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان است.
اعتبارِ صداوسیما در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۹۷ بیش از یک هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان است.

رسانه، دین و مذهب بیشترین سهم از اعتباراتِ امورِ فرهنگی، تربیتِ بدنی و گردشگری را به خود اختصاص داده‌اند و صنایعِ دستی، گردشگری و میراثِ فرهنگی کمترین سهم را.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، امورِ فرهنگی، تربیتِ بدنی و گردشگری تنها رقمی در حدودِ ۲/۳ درصد از مجموعِ اعتباراتِ هزینه‌ای کشور را ازآنِ خود کرده‌اند. متولیانِ این امور نیز سازمانِ میراثِ  فرهنگی، صنایعِ دستی و گردشگری، سازمانِ صدا و سیما، وزارتِ فرهنگ و ارشادِ اسلامی و وزارتِ ورزش و جوانان هستند.
امورِ فرهنگی، تربیتِ‌ِ بدنی و گردشگری هشت بخش دارد که در این میان سهمِ بخشِ رسانه ۲۹ درصد، دین و مذهب ۲۷ درصد، فرهنگ و هنر ۲۶ درصد، ورزش و تفریحات ۹ درصد، تحقیق و توسعه ۳ درصد، میراثِ فرهنگی ۳ درصد، گردشگری ۲ درصد و صنایع دستی ۱ درصد است. چنان‌که از این آمار برمی‌آید، رسانه، دین و مذهب بیشترین سهم و صنایع دستی، گردشگری و میراثِ فرهنگی کمترین سهم را از امورِ فرهنگی کشور دارند.

سهمِ دستگاههای دریافت‌کننده‌ی اعتبار در بخشِ دین و مذهب، که حدودِ یک ‌سومِ اعتباراتِ امورِ فرهنگی را به خود اختصاص داده، چنین است:
شورایِ عالیِ حوزه‌های علمیه ۲۴/۳ درصد، سازمانِ تبلیغاتِ اسلامی ۱۵/۳ درصد، شورای سیاستگذاریِ حوزه‌های علمیه‌ی خواهران ۱۲/۹ درصد، سازمانِ اوقاف و امورِ خیریه ۸/۳ درصد، نهادِ نمایندگیِ مقامِ معظمِ رهبری در دانشگاهها ۷/۴ درصد، وزارتِ فرهنگ و ارشادِ اسلامی ۷/۲ درصد، دفتر تبلیغاتِ اسلامیِ حوزه‌ی علمیه‌ی قم ۶/۹ درصد، سازمانِ فرهنگ و ارتباطاتِ اسلامی ۶/۱ درصد، شورای برنامه‌‌ریزیِ مدیریتِ حوزه‌های علمیه‌ی خراسان ۵/۸ درصد، شورای هماهنگیِ تبلیغاتِ اسلامی ۲/۸ درصد، دبیرخانه‌ی شورای عالیِ انقلابِ فرهنگی ۲/۳ درصد و سایر ۰/۸ درصد است.
چنان‌که از ارقامِ بالا برمی‌آید، نیمی از اعتبارِ در نظر گرفته شده برای بخشِ دین و مذهب به شورایِ عالیِ حوزه‌های علمیه، سازمانِ تبلیغاتِ اسلامی و شورای سیاستگذاریِ

رسانه، دین و مذهب بیشترین سهم و صنایع دستی، گردشگری و میراثِ فرهنگی کمترین سهم را از امورِ فرهنگی کشور دارند

حوزه‌های علمیه‌ی خواهران اختصاص یافته است، و اعتبارِ وزارتِ فرهنگ و ارشادِ اسلامی نیز در این میان اندکی بیش از دفتر تبلیغاتِ اسلامیِ حوزه‌ی علمیه‌ی قم یا شورای برنامه‌‌ریزیِ مدیریتِ حوزه‌های علمیه‌ی خراسان است.

سهمِ دستگاههای دریافت‌کننده‌ی اعتبار در بخشِ وزرش و تفریحات که ۹ درصد از اعتباراتِ امورِ فرهنگی، تربیتِ بدنی و گردشگری را به خود اختصاص داده است، چنین است:
وزارتِ ورزش و جوانان با ۶۶/۷ درصد، دانشگاهها و مراکزِ آموزشِ عالی به علاوه‌ی دانشگاههای علومِ پزشکی ۱۷/۶ درصد، کمیته‌ی ملیِ المپیکِ ایران ۸/۷ درصد، کمیته‌ی ملیِ پارا المپیکِ ایران ۳/۹ درصد، سازمانِ امورِ دانشجویان ۱/۳ درصد، وزارتِ علوم تحقیقات و فناوری ۱ درصد و سایر ۰/۷ درصد است.
چنان‌که از ارقامِ بالا برمی‌آید، بیش از دو سوم اعتبارِ در نظر گرفته شده برای این بخشِ به وزارتِ ورزش و جوانان اختصاص یافته است.

سهمِ دستگاههای دریافت‌کننده‌ی اعتبار در بخشِ فرهنگ و هنر، که حدودِ یک ‌چهارم از اعتباراتِ امورِ فرهنگی را به خود اختصاص داده، چنین است:
وزارتِ فرهنگ و ارشادِ اسلامی ۴۳/۶ درصد، سازمانِ فرهنگ و ارتباطاتِ اسلامی ۹/۹ درصد، شرکتِ سهامیِ کانونِ پرورشِ فکریِ کودکان و نوجوانان ۹/۸ درصد، نهادِ کتابخانه‌های عمومیِ کشور ۹/۷ درصد، سازمانِ اسناد و کتابخانه‌ی ملیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران ۶ درصد، سازمانِ تبلیغاتِ اسلامی ۴/۷ درصد، وزارتِ ورزش و جوانان ۴/۲ درصد، موسسه‌ی نشرِ آثارِ حضرتِ امام ۲/۸ درصد، بنیادِ حفظِ آثار و ارزشهای دفاعِ مقدس ۲/۷ درصد، کتابخانه، موزه و مرکزِ اسنادِ مجلسِ شورای اسلامی ۱/۹ درصد، سازمانِ برنامه و بودجه‌ی کشور ۱/۹ درصد، ستادِ فرماندهیِ کلِ نیروهای مسلح ۱/۳ درصد و سایر ۱/۵ درصد است.

سهمِ دستگاههای دریافت‌کننده‌ی اعتبار در بخشِ تحقیق و توسعه در امورِ فرهنگی، تربیت‌ِ بدنی و گردشگری، که حدودِ ۳ درصد از اعتباراتِ فرهنگی را به خود اختصاص داده، چنین است:
سازمانِ

از مجموعِ اعتباراتی که امورِ فرهنگی، تربیتِ بدنی و گردشگری به خود اختصاص داده، سهمِ ۸۲/۹ درصدی صدا و سیما از سهمِ ۲۹ درصدی رسانه، و سهمِ ۲۴/۳ درصدی شورایِ عالیِ حوزه‌های علمیه، ۱۵/۳ درصدی سازمانِ تبلیغاتِ اسلامی و ۱۲/۹ درصدی شورای سیاستگذاریِ حوزه‌های علمیه‌ی خواهران از سهمِ ۲۷ درصدی دین و مذهب بیشترین سهمِ را این اعتبارات دارند

فرهنگ و ارتباطاتِ  اسلامی ۱۹/۱ درصد، شورای سیاستگذاریِ حوزه‌های علمیه‌ی خواهران ۱۶/۶ درصد، سازمانِ میراثِ فرهنگی، صنایعِ دستی و گردشگری ۱۲/۹ درصد، شورای عالیِ حوزه‌های علمیه ۹/۷ درصد، سازمانِ تبلیغاتِ اسلامی ۹/۱ درصد، شورای برنامه‌ریزیِ مدیریتِ حوزه‌های علمیه‌ی خراسان ۸/۱ درصد، دفترِ تبلیغاتِ اسلامیِ حوزه‌ی علمیه‌ی قم ۶/۹ درصد، دبیرخانه‌ی شورای عالیِ انقلابِ فرهنگی ۵/۳ درصد، وزارتِ فرهنگ و ارشادِ اسلامی ۵/۲ درصد، سازمانِ اسناد و کتابخانه‌ی ملی ۲/۳ درصد، وزارتِ ورزش و جوانان ۱/۸ درصد، نهادِ نمایندگیِ مقامِ معظمِ رهبری در دانشگاهها ۱ درصد و سایر ۲ درصد است.
چنان‌که مشاهده می‌شود سازمانِ فرهنگ و ارتباطاتِ اسلامی و شورای سیاستگذاریِ حوزه‌های علمیه‌ی خواهران به تنهایی بیش از یک سومِ اعتبار تحقیق و توسعه در امورِ فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری را ازآنِ خود کرده‌اند.

سهمِ دستگاههای دریافت‌کننده‌ی اعتبار در بخشِ رسانه، که حدودِ یک ‌سومِ اعتباراتِ امورِ فرهنگی را به خود اختصاص داده، چنین است:
۸۲/۹ درصد سازمانِ صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ۱۱/۶ درصد وزارتِ فرهنگ و ارشادِ اسلامی، ۵ درصد سازمانِ خبرگزاریِ جمهوریِ اسلامی و ۰/۵ درصد سایر است.

بر این پایه، از مجموعِ اعتباراتی که امورِ فرهنگی، تربیتِ بدنی و گردشگری به خود اختصاص داده، سهمِ ۸۲/۹ درصدی صدا و سیما (بیش از یک هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان) از سهمِ ۲۹ درصدی رسانه، و سهمِ ۲۴/۳ درصدی شورایِ عالیِ حوزه‌های علمیه، ۱۵/۳ درصدی سازمانِ تبلیغاتِ اسلامی و ۱۲/۹ درصدی شورای سیاستگذاریِ حوزه‌های علمیه‌ی خواهران از سهمِ ۲۷ درصدی دین و مذهب بیشترین سهمِ را از این اعتبارات دارند.

* این گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین» بر پایه‌ی «داده‌نماییِ اعتباراتِ هزینه‌ای در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۱۳۹۷» که توسطِ معاونتِ پژوهشهای اقتصادیِ مرکزِ پژوهشهای مجلس منتشر شده نوشته شده است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا