گوناگون

احتمال یک تغییر بزرگ در ایران

با در نظر گرفتن این موارد، باید دریابیم که، اگر آلترناتیوی ملی و فراگیر شکل نگیرد، و مردم در ماه‌ها ی آینده به طور فعال در صحنه نباشند، باید منتظر طرح‌ها و سناریوهایی ضد مردمی، نظیرِ طرح‌های زیر باشیم:

 با در نظر گرفتن چند احتمال، دیر یا زود، جریان تغییر در ایران، کلید خواهد خورد. جنگ محدود آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن با ایران، می‌تواند به سرعت به صورت تمام عیار درآید، و ضرورت حذف نظام ایران را برای دفاع از منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه مطرح سازد، اما حذف حاکمیت نیازمند شکل‌دهی به یک آلترناتیو است.

نیروی جایگزین حاکمیت از کجا شکل می‌گیرد؟ از میان اپوزیسیون خارج از کشور؟ از میان اپوزیسیون درون کشور؟ یا ترکیبی از هر دو؟ تشخیص این موضوع در حال حاضر مشکل و پیچیده است، و صورت‌های گوناگونی را در بر خواهد گرفت:

در صورتی که، حذف حاکمیت به واسطه عملیات نظامی مستقیم امریکا صورت گیرد، به احتمال زیاد، به حاکمیت و به قدرت رسیدنِ آلترناتیو مورد اعتماد و اطمینان آمریکا منجر خواهد گشت، که یک فاجعه برای کشور است.

در صورتی که، حذف یاتسلیم نظام به مطالبات ملی مردم از طریق یک حرکت وسیع اعتراضی _ اجتماعی رخ دهد، امادر حین مبارزات ملی ،حمله نظامی آمریکاومتحدینش صورت گیرد،مجبورخواهندبودخواست های عمومی مردم موردنظر قرار گیرد! اما چه تضمینی وجود دارد که زیرساخت‌های ۱۱۰ ساله‌ی کشور نابود نگردد؟مگر در سرنگونی نظامات حاکم برعراق ولیبی بانابودی تمام زیرساخت های این کشورها صورت نگرفت؟اگراین سناریو درایران تکرارشود، که در آن شرایط، مردم دیگر قادر به تعیین سرنوشت خود نیستند.

در صورتی که، جنگی محدود از جانب حاکمیت برنامه‌ریزی شود، این احتمال هست که، حاکمیت بعد از تصفیه‌ی همه‌ی جناح‌های مختلف درون خود، و یک‌دست کردن قدرت، از طریق سازش آشکار و پنهان با آمریکا، خود را به عنوان نیروی ثبات در ایران معرفی سازد. در این سناریو، در نبود آلترناتیو ملی، بازنده‌ی نهایی، دگرباره مردم ایران خواهند بود.

با در نظر گرفتن این موارد، باید دریابیم که، اگر آلترناتیوی ملی و فراگیر شکل نگیرد، و مردم در ماه‌ها ی آینده به طور فعال در صحنه نباشند، باید منتظر طرح‌ها و سناریوهایی ضد مردمی، نظیرِ طرح‌های زیر باشیم: اول، تحمیل و حقنه نمودن یک آلترناتیو امپریالیستی، دوم، قبضه‌ی قدرت توسط یک جناح رانتی بزرگ با تصفیه‌ی سایر جناح‌های دیگر، جهت تامین یک ساختار پایدار، که توان کنار آمدن با امریکا و بضاعت دوام‌آوری را داشته باشد. و سوم….

پرسشی از خودمان : آینده‌ی ایران را “چگونه” می‌خواهیم؟ پاسخ این پرسش، در دستان ماست!یاتصادمی مهیب نظامی باآمریکاومتحدینش یاشعله کشیدن وبرافروختن یک قیام ملی جهت تسلیم حاکمیت به حق حاکمیت ملی

حمید آصفی

برگرفته از تلگرام سحام نیوز

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا