فرهنگی

باران…

سیل آفرینان!
اکنون شما طغیانگران برانسانیت
در کاخ های سیاه ستم خویش
در امان مانده اید از طغیان باران
اما…
در سیلی که درراه است
درسیلی که چندان دورنیست
روبیده خواهید شد بی گمان
باران
لطافت طبیعت است
باران نرمی است
مهربانی است
پاکی است
باران
رویش است
آبادی است
ستیزنده با مرگ است
و زندگی بخش…
تنها اگر بشناسیش
اگرمهربانش باشی
قدردانش باشی
و راهگشایش…

اما …
باران
می کُشد تو را
اگرشناگر نباشی!
ویران می کند خانه ات را
اگرراهش ببندی
اگرسیل شود…

و اینک…
شما فرشتگان مرگ
پیام آوران دروغ
خداوندگاران جهالت
تندیس های فریب
شما ویرانگران طبیعت
دشمنان باران
سیل آفرینان!
اکنون شما طغیانگران برانسانیت
در کاخ های سیاه ستم خویش
در امان مانده اید از طغیان باران
اما…
در سیلی که درراه است
درسیلی که چندان دورنیست
روبیده خواهید شد بی گمان

ای خداوندگاران بیداد!
بهراسید ازسیل بنیان کن دادخواهان
ازخاکسترشدن درشعله های خشم مردم
خشم مقدس انسان هایی
نرم
پاک
مهربان
انسان هایی که قدرشان را نمی توانید شناخت
انسان هایی که راهشان را بسته اید
انسان های نرم، پاک و مهربانی
که در بندشان کرده اید
با زنجیرهای فریب آسمانی تان.

جهان – ۹ فروردین

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا