اجتماعی

سبقت تورم صنعت از کشاورزی و معدن

درصد تغییرات میانگین تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۴۷.۵ درصد است که در این میان به ترتیب صنعت، کشاورزی، معدن و خدمات بیشترین تورم را متحمل شده‌اند. براساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار، شاخص کل قیمت تولیدکننده در فصل زمستان ١٣٩٧، به عدد ۴۱۲.۲ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٣٧٩.٠) حدود ٨.٨ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢۴٧.٩) حدود ۶۶.٣ درصد افزایش داشته است. همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده) معادل ۴٧.۵ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٣۴.٨ درصد) افزایش داشته -است….

تورم تولید بخش کشاورزی ۶۷.۴ درصد
تورم تولیدکننده بخش کشاورزی در فصل زمستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٧.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ۴٨.٨ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٣٩.٣ درصد) افزایش داشته است.
تورم تولید ۶۰.۷ درصدی بخش معدن
تورم تولیدکننده در بخش معدن در فصل زمستان ١٣٩٧ با ۶, ٧ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣٨٠.۴) و ۶٠.٧ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل به عدد ۴٠۵.٩ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ۵٠.٩ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (۴١.٩ درصد) افزایش داشته است.
۸۹.۷۲ درصد تورم تولیدکننده صنعتی
تورم تولیدکننده در بخش صنعت در فصل زمستان ١٣٩٧ به ۴٧٩.٩ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه ٨٩.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ۶۴.۶ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (۴٧.٣ درصد) افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده در بخش برق در فصل زمستان ١٣٩٧، با ۴, ۶ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (١٢٠.۵) به عدد ١١۵.٠ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٠.٢ درصد افزایش را نشان می‌دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش برق) معادل ۴.٧ درصد افزایش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٠.٨ درصد) افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل زمستان ١٣٩٧ با ۵, ٩ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣١٠.١) به عدد ٣٢٨.۵ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات) معادل ٢٢.٢ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (١۶.٧ درصد) افزایش داشته است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا