دیدگاه‌ها

نکاتی پیرامون نقش و کارکرد شعاردر اعتراض های مردمی

صادق شکیب: اینک نیز در کشور ما می توان و باید با شعارهایی که از دل توده ها بر می خیزد به مصاف رژیم قرون وسطایی برای به زانو در آوردن آن یک دل و متحد به پاخاست.

در روند اعتراض علیه وضع موجود برای طرح مطالبات مردمی در کشورهای دیکتاتوری همواره شعارهایی توسط معترضین سرداده می شود که تبلور و نماد علت عصیان، و مبین خواست های آن هاست. با توجه به شعارهای سرداده شده، سمت رویدادها و حتی نقش اقشار مختلف جامعه را می توان تشخیص داد. و نیز شعار های سر داده شده باعث انگیختگی هر چه بیشتر توده های مردم می شود.

در جریان جنبش سبز که علیه کودتای انتخاباتی ولی فقیه و دارو دسته ی اوباش وی برای برگماری احمدی نژاد به کرسی ریاست جمهوری شکل گرفت. عمده شعار های مردم حول اعتراض به پایمالی خشن حق آن ها در صندوق های رای بود. که با سرکوب خونین رژیم فقاهتی مواجه شد. در این جنبش با فزونی تمام، خواست های قشر متوسط بیان می شد و جنبش مردمی نتوانست همه اقشار جامعه علی الخصوص لایه های پایینی جامعه را جذب کند. و فراگیر شود. طبعا شعارهای جنبش متناسب با خواست های مردم در آن مقطع زمانی بود. چرا که خیل کثیری از افراد هنوز امید به اصلاح پذیری ساختارهای رژیم داشتند. خیزش مردم جان به لب رسیده ی کشورمان در آبان ۱۳۹۸ و شعارهای مطروحه توسط مردم به عیان نشان می دهد: این بار خواست های اقشار فقیر و تهیدست که رهاورد حکومت ضد ملی ولایی است در پیوند با مطالبات دیگر طبقات خارج از حلقه حکومت به میدان آمده و نقش خانمان بر باد ده ولی فقیه در ویرانی کشورمان و غارت و چپاول ثروت ملی، توسط طیف وسیع مردم و اکثریت قریب به اتفاق آن ها به درستی تشخیص داده شده است. و نوک پیکان مبارزه و سمت و سوی آن برچیدن بساط حکومت قرون وسطایی رژیم فقاهتی است.

رژیم ولایی طی چندین دهه با نفوذ دادن عوامل خود به داخل نیروهای مترقی و حتی اپوزیسیون سازی قلابی در تلاش بوده تا خیزش های مردمی را با طرح خواست های انحرافی به بیراهه کشانده و عقیم نماید. و از اثر گذاری اعتراضات مردمی بر سیر رویدادها هر چه بیشتر بکاهد. و در این کار اپوزیسیون سلطنت طلب نیز که می خواهد با گل آلود نمودن آب، ماهی بگیرد. به نوعی همسو با حکومت اسلامی بوده است. شعار *رضا شاه روحت شاه* که توسط معدودی افراد سر داده می شد حکایت از تحرکات این بخش از اپوزیسیون ارتجاعی است. هر چند اندک افراد ی نیز ناآگاهانه این شعار را دادند. که مطلقا وجه اشتراک و همسویی تاریخی و عینی به لحاظ منافع طبقاتی خود نمی توانند با این اپوزیسیون ارتجاعی داشته باشند. در عمده شعارهای خیزش مردمی در آبان ماه ۹۸ این شعارهای ارتجاعی هر چند کم سو بود. ولی نمی توان و نباید از کنار آن بی اعتنا گذر نمود. نیروهای مترقی می بایست در افشا و طرد این جریان واپس گرا تلاش لازمه را نمایند. در اکثر نقاط معترضین با سر دادن شعار: *نه شاه می خواهیم نه رهبر مرگ بر ستمگر* نشان دادند که به ماهیت ارتجاعی و اهداف پلید سلطنت طلبان واقف هستند. و آنها را بدرستی همسو با حکومت دیکتاتوری رژیم فقاهتی می دانند. و این بستر عینی مناسبی بر افشاء هر چه بیشتر ماهیت مرتجع سلطنت طلبان است.

شعار: کشور که حزب نداره، حساب و کتاب نداره، که توسط مردم سر داده می شد نشان می دهد مردم کشورمان هم به ضرورت وجود احزاب واقعی در جامعه و نقش موثر آن در بهبود اوضاع اجتماعی واقف هستند هم پی به ماهیت احزاب بی خاصیتی که دولتیان درست کرده اند، برده اند. برغم تبلیغات چندین دهه حکومت علیه تحزب روشن شده است که هدف رژیم از این سم پاشی های روانی چه بوده است.

میهن ما در آستانه انفجار بزرگی است. و مردم کشورمان از هر فرصتی برای سر دادن شعار *مرگ بر اصل ولایت فقیه، بهره می برند. طنین پر شکوه این شعار زیر رگبار تفنگ گزمگان رژیم سراپای جامعه را فراگرفته است. وندا می دهد که مردم ستم دیده کشورمان نمی خواهند رژیم ددمنش فقاهتی حاکم مال و جان و ناموس آن ها باشد. نکته مهمی که باید مد نظر داشت قدرت و توان * شعار* است. که چنانچه تا اعماق جامعه نفوذ کند به نیرویی مادی بدل می شود. در این مورد می توان به عنوان مثال از نقش تاریخی شعار *میهن سوسیالیستی در خطر است* به هنگام تجاوز چهارده دولت امپریالیستی به جمهوری نوپای شوروی نام برد. اینک نیز در کشور ما می توان و باید با شعارهایی که از دل توده ها بر می خیزد به مصاف رژیم قرون وسطایی برای به زانو در آوردن آن یک دل و متحد به پاخاست. امر سازماندهی مبارزه ای که تمامی جامعه ما را فراگرفته است. از وظایف درنگ ناپذیر احزاب و سازمان های مترقی است. که می بایست همدلانه و دست در دست همدیگر به این کار مبادرت نمایند.

صادق شکیب

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا