از هر دری سخنی

کرونا

آفرین کرونا احسن کرونا تلنگر بزن
بر اینهمه دنیای نامیزان
در این بی قراری دل ها همه را بی قرار کن.
مثل نگاه شرمنده پدر فقیراز فرزندان

مثل نگاه هراسان زنی گرسنه در دست مردی عیاش
همه را اندوهگین
کن، مثل اندوه
جوان کلیه فروش
در تخت بیمارستان
بیدار کن.
بتاز زنده باد بر (عدالت) تو حامی مکتب “سوسیالیسم” هستی.
فقیر و غنی برای تو یکیست!! پست و مقام سران و کارگر برای تو یکیست.
آفرین برتو کرونا!!
یا همه خوشبخت یا هیچکس بتاز بتاز مثل اسبی- وحشی
مثل قلم -شاعری زخمی
بتاز زخمی کن؛
مثل کینه ای صد ساله
بتاز
بر این کره خاکی بپاش تخم استرس را بر دل جهانیان بیقرار کن مثل دل بچه ای که از گرسنگی خوابش نمی برد .
سردر گریبان کن همگان را
مثل
سر خمیده کارگران
” قرنطینه “کن تا حال
روز در بند ها را مزه مزه کنند
همه را خانه نشین کن تا حال روز یکنواختی خانه سالمندان را در ک کنند زنده بمان
احسن بر تو
عدالت یکسان تو
کرونا…

لیلا ندایی

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا