گوناگون

روزنامە جمهوری اسلامی: تروریسم خوب هم داریم؟

طبق نوشتە روزنامە جمهوری اسلامی، یک هیأت به نمایندگی از “گروه طالبان”، این روزها در حال مذاکره با مسئولین رژیم اسلامی ایران است….

این هیأت به صورت رسمی به ایران آمده و اخبار دیدارهایش نیز از رسانه‌های رژیم پخش می‌شود.

این روزنامە همچنین نوشتە است: “تردیدی وجود ندارد که طالبان همچنان یک گروه تروریستی است. تکلیف ما با گروه‌های تروریستی نیز روشن است. به همین دلیل، اکنون سؤال این است که رژیم اسلامی ایران با چه منطقی یک گروه تروریستی را به عنوان مهمان رسمی در کشور می‌پذیرد و با نمایندگان آن مذاکره می‌کند؟”.

پیشتر نیز”گروه اقدام ایران” در وزارت امور خارجه آمریکا، در گزارش مفصلی در هفت بخش از “اقدامات خرابکارانه رژیم ایران” در خاورمیانه و جهان سخن به میان آورده بود.

در یکی از بخش‌های این گزارش، به حمایت رژیم ایران از طالبان و گروه‌های تروریستی در افغانستان پرداخته و از رژیم ایران بە عنوان  حامی تروریست و عامل اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانە و بە ویژە افغانستان نام برد.

بە گفتە کارشناسان امور ایران، رژیم ایران خود رژیم تروریست و حامی تروریستان در سراسر دنیا بودە و از روزهای نخست تحمیل خود بر جامعە ایران، با سیاست ترور مخالفان برنامەهای تروریستی خود را شروع کرد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا