احزاب و شخصیت‌ها

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): خجسته باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

انتخابات فرمایشی را محکوم کنید و خواستار آزادی بی قید و شرط فعالیت اتحادیە‌ها و احزاب، آزادی زندانیان سیاسی، لغو سانسور، برگزاری انتخابات آزاد و محاکمە و مجازات آمران و عاملان جنایات سیاسی و دزدان و غارتگران سرمایە‌های کشور شوید.

کارگران را بە اتحاد و همبستگی فرا می خوانیم!

امسال اول ماە مە، روز جهانی کارگر مصادف با صدمین سال برگزاری این روز فرخندە در ایران است. ما روز جهانی کارگر را بە همە‌ی کارگران و زحمتکشان یدی و فکری و مبارزان راە آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم شادباش می گوییم و یاد و خاطرە‌ی همە‌ی مبارزانی را کە از آغاز تا اکنون در جای جای جهان- از شیکاگو تا تهران- علیه استثمار، استبداد، تبعیض و نابرابری پیکار نمودە و در این راە متحمل رنج‌ها و حبس‌ها شده و یا جان باخته اند، گرامی می داریم و بە همە‌ی آنان درود می فرستیم.

نخستین مراسم بزرگداشت اول ماە مە درست ١٠٠ سال پیش توسط سازمانگران اولین اتحادیە‌ی کارگران ایران(شورای متحدە‌ی اتحادیە‌های کارگران) در تهران برگزار گردید. از آن پس تا کنون، بە‌رغم قانونی شدن روز کارگر در قانون کار سال‌های ١٣٢۵ و ١٣۶٩، جز دوره‌های کوتاهی کە نسیم آزادی در اثر تحولات سیاسی یا خلاء قدرت شروع بە وزیدن نمودە است، کارگران اجازە نیافتەاند روز جهانی کارگر را مانند کارگران بسیاری از کشورهای دیگر برگزار کنند. در آخرین مراسم مستقل روز کارگر کە در اول ماە مە ۲۰۱۹،(۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸) در تهران برگزار شد، مراسم سرکوب و دەها تن دستگیر که عدەای از آن‌ها بە حبس و زندان محکوم شدند.

کارگران عزیز و مبارز!

روز کارگر روز شماست. هیچکس حق ندارد مانع برگزاری مراسم روز کارگر گردد. در شرایطی کە شما از هر سو تحت فشار قرار دارید و حقوق حقە‌ی شما بیش از گذشتە مورد تاخت و تاز پاسداران استثمار و صاحبان سرمایە قرار دارد، بیش از گذشتە بە همبستگی و اتحاد برای دفاع از حقوق تان نیاز دارید. روز کارگر فرصتی است برای اعتراض جمعی بە رفتار و سیاست‌های ظالمانە نئولیبرالیستی، رانتی و محافظە‌کارانە‌ی حکومت و طلب خواستە‌های کارگران. همبستگی و اتحاد شما هرچە بیشتر و استوار تر باشد زودتر بە خواستە هایتان می‌رسید. راهی جز اتحاد، همبستگی و سازمان‌یابی محلی و سراسری وجود ندارد. بە مبارزات‌تان ادامە دهید. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با تمام توان خود، از مبارزات حق طلبانە‌ی شما حمایت می‌کند.

کارگران و مزد و حقوق بگیران عزیز!

روز کارگر را بە هر طریق ممکن دوش بە دوش همدیگر برگزار کنید. در مراسم مستقلی کە به همین مناسبت برگزار می‌شود با رعایت پروتکل های کرونایی شرکت کرده و مطالبات خود را از دولت و کارفرمایان طلب کنید.

از فضای مجازی و امکانات آن برای برگزاری هر چە وسیع‌تر روز جهانی کارگر و رساندن صدای خود، سازماندهی اعتراضات مشترک و تبادل نظر بهرە بگیرید. رژیم قادر نیست مانع برگزاری مراسم مجازی ویژە‌ی اول ماە مە بشود. اول ماە مە روزجهانی کارگر نماد همبستگی جنبش های کارگری، روز اعتراض مشترک بە استثمار، استبداد، تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری تحمیلی از سوی سرمایە داران و نظام سرمایە داری بە کارگران در سراسر جهان است. این روز سرآغاز رسیدن کارگران بە حقوقی است کە پیش از شروع جنبش از آن‌ها محروم بودند. اما در اثر مبارزات پیگیرانە، متحدانە، متشکل و همبستگی در بسیاری از کشورها اینک بە درجات مختلفی از آن برخوردارند. کارگران در این مدت توانستەاند با تشکیل اتحادیە‌ها و احزاب کارگری و دخالت سیاسی علاوە بر دست یافتن بە بخش هایی از حقوق خود، فضای سیاسی- اجتماعی جوامع خود را نیز بە نحو بارزی متحول و دمکراتیزە کنند. در هر کشور کە کارگران سازمان یافتە تر و نیرومندتر بودەاند بە همان نسبت از سطح رفاە بیشتری برخوردار شدەاند و دموکراسی عمیق‌تر و گسترده‌تری در آن جوامع برقرار شدە است. در کشور ما بە یمن مبارزات فداکارانە‌ی کارگران و احزاب و اتحادیه‌های کارگری نیرومند، دستاوردهای قابل توجه‌ای حاصل آمده است. اما بخش بزرگی از این دستاورد ها در اثر احیای نظام های دیکتاتوری و استبدادی و سرکوب سازمان‌های کارگری توسط آن‌ها بە تاراج رفتەاند. برای برچیدن بساط نظام استبدادی و برقراری آزادی و دمکراسی کە جزو الزامات حفظ حقوق و بهبود شرایط شغلی و معیشتی شماست، مبارزە کنید. تجربیات بە دست آمدە بە ما می آموزد کە حفظ و ارتقا دستاورد‌های جنبش جهانی کارگری حتی در پیشرفتە‌ترین و ثروتمندترین کشورها بدون همبستگی و تشکیلات نیرومند ممکن نیست.

کارگران و زحمتکشان!

اپیدمی کرونا در اثر بی تدبیری ها و پنهان کار‌ی‌های سران و کارگزاران حکومت و امتناع آنان از انجام اقدامات پیشگیرانە‌ی بە موقع و مؤثر بە طرز فاجعە‌باری شیوع پیدا کردە و تا کنون جان‌ بسیاری از هم میهنان ما را گرفتە است. حکومت در عمل نشان دادە کە بدون فشار مردم حاضر بە مقابلە‌ی جدی با کرونا نیست. خواستار خرید فوری واکسن استاندارد کرونا و توزیع رایگان آن، مداوای رایگان بیماران کرونایی و تأمین معیشت بیکاران و بیماران کرونایی شوید. با سیاست تبعیض آمیز و طبقاتی و پولی کردن واکسن و درمان مبنی بر ارجحیت قائل شدن برای ثروتمندان اعتراض کنید.

دستمزدهای منجمد شدە‌ی زیر خط فقر، تشدید بی سابقە‌ی قراردادهای موقت اسارتبار، نبود امنیت شغلی، معیشتی و اجتماعی، افزایش سهم بیمە‌شدگان از هزینە‌ی دارو و درمان، افزایش تبعیضات فاحش جنسیتی علیە زنان، افزایش مداوم حوادث شغلی بە دلیل رعایت نشدن الزامات ایمنی و بهداشتی همە و همە از پیامدهای سرکوب سازمان‌های کارگری و سیطرە‌ی سرمایە‌داران و استبداد هستند. فساد ساختاری گستردە، گسل ژرف طبقاتی، فقر و بیکاری و راندە شدن بخش وسیعی از مردم بە زیر خط فقر و دەها معضل دیگر در جامعە از تبعات سیاست‌های نئولیبرالی حکومت و توزیع ناعادلانە‌ی درآمدها و غارت سرمایە‌های کشور توسط ایادی و وابستگان حکومت اند.

با این سیاست‌های ویرانگر کە دستاوردهای مبارزاتی شما را بە غارت برده، و مناسبات ناعادلانه را بە شما تحمیل و اکثر شما را تا مرز گرسنگی کشاندە، با خصوصی سازی‌های غارتگرانە و مخرب مبارزە کنید. با جنبش‌ها و نیروهای ترقیخواە مدافع آزادی و عدالت اجتماعی برای جمع کردن بساط مناسبات حاکم و در انداختن طرحی نو متحد شوید و مشترکا مبارزە کنید.

جمهوری اسلامی شما را از حق تشکل و اعتصاب قانونی محروم کرده، قوانین حمایتی را از میان برداشتە و مانع تشکیل اتحادیە‌های کارگری مستقل توسط خود شما شده‌است. تشکیل اتحادیە، اعتصاب و فعالیت‌های سندیکایی و سیاسی حق شماست. علیە سلب حقوق سندیکایی، زندانی کردن رهبران سندیکایی و سیاسی اعتراض کنید و برای آزادی آن‌ها از هیچ کوششی فرو نگذارید.

در انتخابات فرمایشی کە موجب تقویت دشمنان طبقاتی و سرکوبگران شما و تحکیم پایەهای استبداد می‌شود، شرکت نکنید و از مردم بخواهید از این کار خودداری کنند. تا کنون هیچ دولت، مجلسی تشکیل نشدە کە بخشی از حقوق شما را سلب نکرده و قوانین را علیە شما تغییر ندادە باشد. انتخابات فرمایشی را محکوم کنید و خواستار آزادی بی قید و شرط فعالیت اتحادیە‌ها و احزاب، آزادی زندانیان سیاسی، لغو سانسور، برگزاری انتخابات آزاد و محاکمە و مجازات آمران و عاملان جنایات سیاسی و دزدان و غارتگران سرمایە‌های کشور شوید.

تحریم های اقتصادی را که به رکود و بیکاری دامن می زند و به حکومت بهانه می دهد با عمده کردن آن بر ناکارائی و فساد و سیاست های ضد اجتماعی خود سرپوش بگذارد، محکوم و خواهان لغو آن‌ها شوید.

حمایت از حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان از مولفه‌های اصلی برنامە و اولویت‌های حزب ما است. هم از این روست کە حزب ما برای مبارزات کارگران جهت دفاع و ارتقاء حقوق شان اهمیت ویژەای قائل است و هموارە از مبارزات و مطالبات شما پیگیرانە پشتیبانی کردە و خواهد کرد. همە‌ی آن مطالباتی کە کارگران برای آن مبارزە می کنند در راستاهای عمومی برنامە حزب ما منعکس‌اند و از آماج‌های اصلی پیکار حزب چپ ایران (فدائیان خلق) هستند.

برقرار و پایندە باد اتحاد و همبستگی جنبش کارگری ایران

خجسته باد اول ماە مە، روز همبستگی و رزم مشترک کارگران جهان

هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۲۹ آوریل ۲۰۲۱

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا