احزاب و شخصیت‌ها

 حزب چپ ایران (فدائیان خلق): از اعتصاب سراسری کارگران شرکت های پیمانکاری نفت و مطالبات آن ها حمایت می کنیم!

پیروزی این اعتصاب و ناکام گذاشتن اهداف ضد کارگری شرکتهای پیمانکار و دولت حامی و همدست آنها، در مقطع کنونی کە کارفرمایان و دولت خود را برای تعرض تازە بە حقوق زحمتکشان آمادە کنند اهمیت اساسی دارد.

اعتراضات بە حق کارگران پیمانی در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها بە دلیل بی پاسخ گذاشتن مطالبات آن ها توسط صاحبان شرکتهای پیمانکاری و مدیران وزارت نفت از اول تیر ماه با فراخوان “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” بە اعتصاب سراسری فراروئید و امروز بالغ بر ٢۵ شرکت از جمله کارگران پروژه‌ای پتروشیمی دماوند، کارگران شرکت تهران جنوب در بندر ماهشهر، کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان، کارگران عسلویه، کارگران شرکت راژان در پالایشگاه آدیش، کارگران کیهان پارس در اصفهان هم به اعتصاب سراسری کارگران به نام “کمپین ۱۴۰۰” پیوستند. اعتصاب و مطالبات کارگران اعتصابی از حمایت کلیە کارگران و کارمندان صنعت نفت، اعم از رسمی و غیر رسمی برخوردار است. خواستە های کارگران اعتصابی صنعت نفت، همان خواستە های کارگران ایران است و از جانب آن ها پشتیبانی می شود. این دومین اعتصاب در صنعت نفت و پتروشیمی در کمتر از یک سال اخیر از مرداد ۱۳۹۹ است.

بخش بسیار بزرگی از کارگران‌ یا قرارداد پیمانی دارند یا پروژه‌ای هستند و در نتیجه، ‌امنیت شغلی ندارند. در این ارتباط می‌توان به اخراج ۷۰۰ کارگر پروژه‌ای در روز اول تیر اشاره کرد.

مهمترین مطالبات کارگران در این اعتصاب افزایش دستمزد بە ١٢ میلیون تومان متناسب با رشد قیمتها، تعیین دستمزدها در سایر سطوح مزدی با موافقت نمایندە منتخب کارگران، اجرای درست طبقە بندی مشاغل، استخدام مستقیم کارگران پیمانی توسط شرکت نفت، افزایش مرخصی ها، بهبود وضعیت بهداشتی و ایمنی محیط و شرایط کاری هستند. این اعتصاب در شرایطی جریان دارد کە صاحبان شرکتهای پیمانکار از اجرای بخشنامە سال گذشتە مدیریت شرکت نفت مبنی بر اجرای طرح طبقە بندی مشاغل، افزایش دستمزد و رعایت قانون کار امتناع می ورزند و در واکنش بە اعتراضات کارگران شروع بە کاهش مدت قراردادها و دستمزدها و مزایای مزدی کرده و فشار بە کارگران را افزایش دادەاند. این اعتصاب پاسخ شایستەای است بە رفتار کارفرمایان و دولتمردان حامی آنها کە از هر امکان و فرصتی برای از بین بردن حقوق کارگران بهرە می گیرند. اهمیت دیگر این اعتصاب در آن است کە در زمان انتصاب کسی است کە قصد دارد با درخواست اتاق بازرگانی یک رشتە تغییرات تازە علیە حقوق کارگران اعمال نماید. تغییراتی کە هم شرایط کاری و هم معیشتی کارگران را بدتر خواهد کرد. کارگران رسمی صنعت نفت نیز در واکنش مشابهی بە این اعمال تا ٩ تیر ماە بە مدیریت وزارت نفت مهلت دادەاند کە بە تضییع حقوق آنها خاتمە دهد و در صورت نگرفتن جواب مثبت دست به اعتصاب خواهند زد.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از اعتصاب سراسری کارگران شرکتهای پیمانکاری در صنعت نفت پشتیبانی کرده و از سایر کارگران و نیروهای چپ و دمکراتیک و عدالتخواه دعوت می کند بە هر صورتی کە می توانند از اعتصاب حق طلبانە و مطالبات کارگران صنعت نفت کە در واقع مطالبات همە کارگران و مزدبگیران است، حمایت نمایند. پیروزی این اعتصاب و ناکام گذاشتن اهداف ضد کارگری شرکتهای پیمانکار و دولت حامی و همدست آنها، در مقطع کنونی کە کارفرمایان و دولت خود را برای تعرض تازە بە حقوق زحمتکشان آمادە کنند اهمیت اساسی دارد. اعتصاب جزئی از حقوق سندیکایی کارگران و مزدبگیران است ما هر نوع توسل بە زور جهت سرکوب اعتصاب را محکوم می کنیم و خواهان رعایت اکید حقوق سندیکایی کارگران و رسیدگی بە مطالبات کارگران اعتصابی نفت بر مبنای حقوق شناخته شده کار هستیم.

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا