دیدگاه‌ها

حمایت از اعتصابات سراسری کارگران نفت و پتروشیمی وظیفه ای ملی!

ما بخشی از هواداران سازمان ها، احزاب و نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه در داخل کشور، در کنار هم و با عمده کردن نقاط اشتراکمان، برای عبور از رژیم جمهوری اسلامی هم صدا و همگام شدیم. ما معتقدیم در این کارزار، هماهنگی و همکاری تمامی نیروهای خواهان تغییر، طرد و گذار از رژیم جمهوری اسلامی، نقش حیاتی خواهد داشت.

مردم مبارز و آگاه ایران که با تحریم گسترده انتخابات در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ استبداد و ارتجاع حاکم را به چالش کشیدند و بار دیگر نشان دادند، جنبش آزادیخواهی با یورش حکومت به اعتراضات و سرکوب وحشیانه آنها از بین نرفته و گسترده تر از قبل به میدان مبارزه قدم گذاشته است. هم میهنان کشورمان، با نافرمانی مدنی خود، به جهانیان نشان دادند که ادعای مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی پوچ و بی اساس بوده و اکنون پس از پشت سر گذاشتن انتخابات فرمایشی، توسط بخش وسیعی از مردم، که با تحریم گسترده انتخابات نشان دادند، هرگونه امید به گشایش در جمهوری اسلامی را از دست داده‌اند، با راه انداختن اولین موج از اعتصاب‌های سراسری توسط کارگران نفت و پتروشیمی جنبش مطالباتی مردم وارد مرحله جدیدی گردیده است. اهمیت و ویژگی این اعتصابات همزمانی آن با “نه” بزرگیست که اکثریت مردم ایران با تحریم انتخاباتی، تحویل رژیم جمهوری اسلامی داده اند.

رژیم حاکم بر کشور از اولین روزهای انقلاب بهمن نشان داده است که دشمن آشتی ‌ناپذیر طبقه کارگر و زحمتکشان است و در سرکوب مبارزات بحق کارگران و زحمتکشان کشور هیچ ابایی ندارد. حاکمیت ضدمردمی جمهوری اسلامی که با حساسیت و کنترل بیشتری تحرکات کارگری صنعت ‌نفت را پیگیری می نماید، از جایگاه برجسته کارگران صنعت نفت در پیروزی انقلاب بهمن و نقطه پایان گذاشتن اعتصابهای آنان بر عمر رژیم سلطنتی کاملا آگاه است. برهمین اساس جهت درهم شکستن همبستگی کارگران، بخشهای مختلف صنعت نفت را به صدها پیمانکار به شکل پروژه‌ای واگذار کرد تا از اتحاد و همبستگی کارگران جلوگیری نماید. این اعتصابات بی سابقه باعث وحشت رژیم از امکان گسترش آن به دیگر بخشهای کشور و درخواست مطالبات برحق از سوی کارگران و زحمتکشان گردیده است. در حالیکه صدا و سیما از انتشار اخبار این اعتصابات خودداری می کند و به سرکوب خبری آن مشغول است، حکومت که تاکنون چشم بر مطالبات و اعتراضات کارگران بسته بود، اینک به دست و پا افتاده تا هرچه زودتر به این اعتصابات در مراکز پرسود نفتی که موجب توقف سودهای نجومی صاحبان قدرت در شرکتهای پیمانکاری گردیده است را پایان دهد.

اکنون پس از ۴۲ سال از حکومت سراسر ظالمانه جمهوری اسلامی، کارگران، پرستاران، معلمان، بازنشستگان و مزدبگیران در نقاط مختلف و در چهار گوشه‌ی کشور، بر ابعاد رشد جنبش مطالباتی بیش از پیش افزوده و مردم، متحد با نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه بی اعتناء به ترفندهای حکومت، خواسته‌هایشان را با اعتصابات، اجتماعات و اعتراضات خیابانی پی میگیرند و در اتحادی وصف ناپذیر استبداد و ارتجاع حاکم را به چالش گرفته و در برابر رژیم سراسر دروغ و تزویر ولی فقیه، اتحاد، اراده و نیروی عظیم خود را در اعتصابات سراسری به نمایش گذاشته اند. این اعتصاب‌ها در مقطع کنونی و به ‌فاصله کوتاهی پس از نه تاریخی مردم میهنمان به استبداد ولایت مطلقه فقیه با تحریم انتخابات فرمایشی، از اهمیت فوق ‌العاده زیادی برخوردار گردیده است.

حال بایستی با حمایت همه جانبه کلیه نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه داخل و خارج از کشور از اعتصابات سراسری کارگران نفت و پتروشیمی تا رسیدن به خواسته هایشان و همچنین با راه انداختن اموج پیاپی اعتصاب‌های کارگران، پرستاران، معلمان، زنان، بازنشستگان، دانشجویان و مزدبگیران در نقاط مختلف و در چهار گوشه‌ی کشور، بر ابعاد رشد جنبش مطالباتی بیش از پیش افزود و مردم، متحد با نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه بی اعتناء به ترفندهای حکومت، خواسته‌هایشان را با اعتصابات، اجتماعات و اعتراضات خیابانی پی بگیرند. از این ‌رو بایستی با ارتقاء سطح همبستگی و اتحاد در کنار سازماندهی توده ها، پیوند میان اعتصابات کنونی کارگران نفت و پتروشیمی را با دیگر کارگران، پرستاران، معلمان، زنان، بازنشستگان، دانشجویان و مزدبگیران فراهم نمود.

اکنون با اتحاد همه احزاب، سازمان ها و نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه، با دوری از هرگونه تفرقه و همزمان با تشدید مبارزه، در عمل می توان به تغییر توازن نیروها در روند طرد حاکمیت جمهوری اسلامی، گام نهاد و فرایند گذار از دیکتاتوری و تحقق دگرگونی‌های بنیادین، دموکراتیک و پایدار در کشور را امکان‌پذیر ساخت. اکنون مبارزه بر سر منافع مردم و اصرار و تاکید بر روی خواست‌های مشترک، در مبارزه کارگران و زحمتکشان جزو ضرورت‌هایی انکارناپذیر مبارزات می باشد. اعتصابات گسترده راه را برای آگاهی مردم از نیروی تاریخی خود و به حرکت درآوردن جامعه و تبدیل آن به یک نیروی عظیم برانداز تا پیروزی نهایی‌اش، هموار خواهد ساخت.

ما بخشی از هواداران سازمان ها، احزاب و نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه در داخل کشور، در کنار هم و با عمده کردن نقاط اشتراکمان، برای عبور از رژیم جمهوری اسلامی هم صدا و همگام شدیم. ما معتقدیم در این کارزار، هماهنگی و همکاری تمامی نیروهای خواهان تغییر، طرد و گذار از رژیم جمهوری اسلامی، نقش حیاتی خواهد داشت. با توجه به آنچه در سال‌های اخیر در ایران گذشته است، می‌توان گفت که بی‌شک نشانه‌های نیرومندی از وجود وضعیت انقلابی در کشور ما وجود دارد ولی در عین حال می‌توان دید که در وضعیت کنونی، آن شرایط ذهنی لازم، یعنی وجود نیروهای اجتماعی سازمان‌ یافته و اثرگذار در داخل کشور متأسفانه هنوز موجود نیست. به گمان ما به چالش کشیدن حکومت‌ جمهوری اسلامی و گشودن راه به سمت استقرار جایگزینی مردمی، بدون رهبری سیاسی و اتحاد عمل همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ممکن نیست. جامعه ایران امروز بیشتر از همیشه نیازمند همکاری و مبارزه مشترک همه آزادی‌خواهان است. اکنون پس از ماه ها مذاکرات و هماهنگی های انجام شده بین هواداران سازمان ها، احزاب و نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه در داخل کشور ما در روند مبارزه به این درک مشترک رسیدیم که رژیم جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر است.

ما جمعی از هواداران داخل کشور:

حزب چپ ایران(فدائیان خلق)، حزب توده ایران، سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)، جنبش مترقی زنان، جنبش مدنی آذربایجان، سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)، جنبش ملیت های ایران فدرال، جنبش دموکراتیک کردستان و جنبش جمهوری خواهان ایران، به عنوان گام نخست در راه همکاری هرچه گسترده‌تر و سازمان‌ یافته بخش عظیمی از نیروها با دانستن اینکه اتحاد یک ضرورت تاریخی است، در راه گذار از حکومت جمهوری اسلامی و تشکیل یک حکومت برخواسته از همه نیروهای ملی، مترقی، آزادیخواه و عدالت‌ محور هستیم. بر همین اساس ما با تشکیل “جبهه متحد ملی دمکراتیک فراگیر” در داخل کشور، خواستار عبور از حکومت جمهوری اسلامی و تشکیل جمهوری دموکرات و سکولار هستیم.

جبهه متحد ملی دمکراتیک فراگیر(داخل کشور)

۱۰ تیرماه ۱۴۰۰

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا