گوناگون

سفر مسئولان رژیم بە خوزستان

در ادامە اعتراضات مردم استان خوزستان بە بحران‌های موجود در این استان و کشتە و زخمی شدن دەها نفر و پیوستن شهرهایی در استان‌های مجاور ازجملە بوشهر، کهگیلویە و بویراحمد، شهرکرد، اصفهان، لورستان و کرمانشاه تبریز و دیگر شهرها بە این اعتراضات پایەهای رژیم ولایی را بە لرزە انداختە است……

در این ارتباط با گذشت سکوت دە روزە مسئولان در برابر کشتار و سرکوب مردم توسط مزدوران رژیم مسئولان ارشد رژیم بە این استان سفر کردند.

“اسحاق جهانگیری” معاون اول رئیس جمهور رژیم ایران دوم مردادماە با سفر بە اهواز در میان جمعی از سران عشایر عرب و بختیاری سعی در تحریف بحران بی آبی و تبعیضات و دیگر مشکلات این استان داشت.

“جهانگیری” همچنین باعث و بانی این مشکلات تحمیل شدە بر خوزستان را آمریکا دانست و با وعدە و وعید دادن سعی در آرام کردن و فریب دادن مردم داشت.

همچنین “حسین سلامی” فرماندە سپاە تروریست پاسداران بە احواز سفر کردە است.

بە گفتە خبرگزاری‌های رژیم، منظور”سلامی” از این سفر بازدید از طرح‌های انتقال آب احواز بە دیگر استان‌ها می‌باشد.

با سابقە رژیم ایران در ادامە و گسترش اعتراضات انتظار می‌رود دلیل سفر “سلامی” بە احواز امنیتی و بە منظور سازماندهی مزدوران رژیم برای سرکوب گستردەتر مردم باشد.

رژیم ایران برای پیشگیری از گسترش و انتقال بیشتر این اعتراضات بە استان‌های دیگر در چند روز گذشتە اقدام بە قطع  برق، اینترنت و انتشار اخبار کذب کردە است.

رژیم ایران بر خلاف اعتراضات گذشتە، در خبرگزاری‌های خود اعتراضات مردم را بە حق دانستە و در عین حال کشتە شدن معترضان بە دست مزدوران خودش را اعمال تروریستی عوامل خارجی حاضر در اعتراضات اعلام می‌نماید.

اعتراضات اخیر بە صورت مسالمت آمیز از شهرهای احواز بە دلیل بحران‌هایی مانند بحران بی آبی در این استان شروع شد کە نیروهای سرکوبگر رژیم با سلاح گرم از مردم بی‌گناە پیشوازی کردند.

تاکنون چندین نفر در تظاهرات اخیر در احواز و دیگر شهرها کشتە و زخمی و دەها نفر نیز بازداشت شدەاند.

در این رابطە کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیەای دربارە خشونت‌های و سرکوب‌های بە کار رفتە توسط ماموران رژیم ایران در این اعتراضات ابراز نگرانی کرد.

” میشل باشلە” با اشارە بە کشتە و زخمی شدن دەها نفر در پی این اعتراضات گفتە است رژیم ایران بە جای این کشتارها بە فکر رفع بحران بی آبی باشد.

نامبردە در ادامە با بحث در رابطە با پتانسیل‌های استان خوزستان، تبعیضات اقتصادی و اجتماعی براین مردم را مشکلی بزرگ‌تر از بحران بی آبی توصیف کرد.

اکنون این اعتراضات با وجود  قطع اینترنت، سرکوب و کشتار مردم بی گناە شهرهای مختلف ایران پس از ٩ شب همچنان ادامە دارد و در حال گسترش است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا